#

ΓΙΑ ΤΟ NICHE

01

ΓΙΑ ΤΟ NICHE

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ NICHE

Η Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά (ΑΠΚ) είναι μια πρακτική, αναπαράσταση, έκφραση, γνώση / δεξιότητα που θεωρείται από την UNESCO ως μέρος της πολιτιστικής κληρονομιάς ενός τόπου: περιλαμβάνει τη μη φυσική πνευματική περιουσία, όπως λαογραφία, έθιμα, πεποιθήσεις, παραδόσεις, γνώσεις και γλώσσα.

Τα επίσημα έγγραφα της ΕΕ επιβεβαιώνουν ότι η Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά είναι εξαιρετικά σημαντική για την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη:

 • α. «Συμπεράσματα για την Πολιτιστική Κληρονομιά ως Στρατηγικού Πόρου για μια Βιώσιμη ΕΕ» από το Συμβούλιο της ΕΕ
 • β. «Προς μια Ολοκληρωμένη Προσέγγιση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς για την ΕΕ» από την Επιτροπή της ΕΕ
 • γ. «Ενεργώντας ώστε η πολιτιστική κληρονομιά να συνεισφέρει στην ΕΕ» από την Επιτροπή της ΕΕ

Η ΑΠΚ είναι πιο σημαντική για την οικονομία της ΕΕ από ολόκληρο τον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας: πάνω από 300.000 άτομα εργάζονται στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς της ΕΕ. Σχεδόν 8 εκατομμύρια θέσεις εργασίας στην ΕΕ συνδέονται έμμεσα με την κληρονομιά (τουρισμός, διερμηνεία, ασφάλεια). Για κάθε άμεση εργασία, ο τομέας της κληρονομιάς παράγει 26,7 έμμεσες θέσεις εργασίας. Αυτό συγκρίνεται με 6,3 έμμεσες θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν για κάθε άμεση εργασία στην αυτοκινητοβιομηχανία.

Παρά το μεγάλο αυτό δυναμικό, η ΑΠΚ σπάνια κεφαλαιοποιείται ως θέμα εκπαίδευσης για την ενδυνάμωση των επαγγελματιών ώστε να αναπτύξουν οικονομικές ευκαιρίες που σχετίζονται με την ΑΠΚ, καθώς τα παλιά επαγγέλματα εξελίσσονται και νέα επαγγέλματα αναπτύσσονται.

Η ΕΕ εντοπίζει τις παρακάτω προκλήσεις και ανάγκες στην έκθεσή της «Δεξιότητες, Κατάρτιση & Μεταφορά Γνώσης για Παραδοσιακά και Αναδυόμενα Επαγγέλματα που σχετίζονται με την Κληρονομιά» (Οκτ 2017):

 • α. Είναι απαραίτητο να προσδιοριστούν και να χαρτογραφηθούν επαγγέλματα, να υποδειχθεί η θέση τους στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων
 • β. Οι «παραδοσιακές» τομεακές δεξιότητες πρέπει να επικαιροποιηθούν. Η εκπαίδευση των διαχειριστών πολιτιστικής κληρονομιάς δεν είναι καλά κατανοητή ούτε σε προτεραιότητα: η «διαχείριση» ωστόσο είναι προτεραιότητα
 • γ. Η επιτυχής διαχείριση της ΑΠΚ σε ολόκληρη την ΕΕ είναι ευάλωτη σε μεταβολές στα πρότυπα, την πρακτική, τον ακατάλληλο επαγγελματικό προσανατολισμό και την υποστήριξη
 • δ. Η εκπαίδευση πρέπει να είναι ευρύτερη, να υπερβαίνει τις «παραδοσιακές» ικανότητες και δεξιότητες που εμπλέκονται στα επαγγέλματα πολιτιστικής κληρονομιάς. Χρειάζεται να δοθεί αυξημένη προσοχή σε νέα θέματα όπως:
  • εγκάρσιες δεξιότητες (διαχείριση, επικοινωνία, χρηματοδότηση, βιωσιμότητα)
  • ηθική
  • νέες μορφές κληρονομιάς, όπως η ψηφιακή κληρονομιά
  • εγκάρσια προσέγγιση και διεπιστημονική εργασία

02

ΣΤΟΧΟΙ

ΟΙ ΣΤΟΙΧΟΙ ΤΟΥ NICHE

ΣΤΟΧΟΣ του NICHE (Nurturing Intangible Cultural Heritage for Entrepreneurship) είναι η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τομέα της ΑΠΚ, αναπτύσσοντας καινοτόμα εκπαίδευση για την ωφελούμενη αυτή ομάδα επαγγελματιών (αλλά και των μελλοντικών) που δραστηριοποιούνται στην ΑΠΚ με στόχο την προώθηση επιχειρηματικών πρωτοβουλιών στον τομέα αυτό, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την διατήρηση της ανάπτυξης του τομέα.

Ο στόχος είναι η ανάπτυξη επαγγελματικών προφίλ για τον διαχειριστή ΑΠΚ για τη μόχλευση της ΑΠΚ, τη διεύρυνση και τη δημιουργία οικονομικών δραστηριοτήτων μέσω της αυξημένης επιχειρηματικότητας.

Το NICHE ευθυγραμμίζεται πλήρως με τις Προτεραιότητες του Erasmus +, συγκεκριμένα:

 • Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Προτεραιότητα # 5: ενίσχυση βασικών ικανοτήτων στην αρχική και συνεχιζόμενη Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση
 • ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ Προτεραιότητα # 9: Κοινωνικο-εκπαιδευτική αξία της πολιτιστικής κληρονομιάς της ΕΕ, συμβολή της στη δημιουργία θέσεων εργασίας, οικονομική ανάπτυξη και κοινωνική συνοχή
 • Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση Προτεραιότητα # 4: Βελτίωση πρόσβασης σε εκπαίδευση και προσόντα για όλους