#

ΓΛΩΣΣΑΡΙ

Branding

Η διαδικασία δημιουργίας της επωνυμίας σας

Digital marketing strategy

η στρατηγική για να κάνετε γνωστή την επωνυμία σας μέσω του ψηφιακού περιβάλλοντος. Το ψηφιακό μάρκετινγκ καλύπτει πολλούς τομείς, αλλά μερικοί από αυτούς είναι στρατηγικές SEO, μάρκετινγκ ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και κοινωνικών μέσων.

Netiquette

Κανόνες συμπεριφοράς στο Διαδίκτυο ή στον ψηφιακό κόσμο.

Responsive design

Σχεδιασμός ιστοσελίδων προσαρμόσιμος σε οποιαδήποτε ψηφιακή συσκευή (υπολογιστής, έξυπνο τηλέφωνο, tablet κ.λπ.).

SEO

Search Optimization Engine - Μηχανή βελτιστοποίησης αναζήτησης, συγκεκριμένα, στρατηγικές και ενέργειες για τη βελτιστοποίηση της προβολής και της τοποθέτησης του ιστότοπού σας στις διάφορες διαδικτυακές μηχανές αναζήτησης.

SEO

“Search Engine Optimization (Βελτιστοποίηση μηχανών αναζήτησης)”

The Cloud

Online υπηρεσία φιλοξενίας διακομιστών που επιτρέπει τη μεταφόρτωση, αποθήκευση, κοινή χρήση ή τροποποίηση αρχείων πολυμέσων.

UNESCO

Η UNESCO είναι ο Εκπαιδευτικός, Επιστημονικός και Πολιτιστικός Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών. Επιδιώκει την οικοδόμηση της ειρήνης μέσω της διεθνούς συνεργασίας στην Εκπαίδευση, τις Επιστήμες και τον Πολιτισμό. Η UNESCO έχει διαδραματίσει ζωτικό ρόλο παγκοσμίως στην αύξηση της ευαισθητοποίησης των ανθρώπων σχετικά με την ΑΠΚ.

Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά

«Η άυλη πολιτιστική κληρονομιά περιλαμβάνει πρακτικές, παρουσίαση, έκφραση, γνώση, δεξιότητες – καθώς και εργαλεία, αντικείμενα, αντικείμενα και πολιτιστικούς χώρους που σχετίζονται με αυτά – που οι κοινωνίες, οι ομάδες και σε ορισμένες περιπτώσεις τα άτομα θεωρούν πολιτιστική κληρονομιά τους». Ορισμός της ΑΠΚ από την UNESCO

Άυλη πολιτιστική κληρονομιά

Μια άυλη πολιτιστική κληρονομιά εκτείνεται σε ένα ευρύ φάσμα και αναφέρεται σε παραδόσεις που ζουν με την κοινή χρήση μεταξύ των ανθρώπων.

Ήπιες δεξιότητες

Προσωπικές ικανότητες που εξελίσσονται, αναπτύσσονται και αλλάζουν. Οι μαλακές δεξιότητες είναι σημαντικές σε όλα τα επαγγέλματα. Μπορούν να ληφθούν και να αποκτηθούν, για παράδειγμα, μέσω της εκπαίδευσης και της εμπειρίας.

Όραμα

Το όραμα μπορεί να οριστεί ως προσδοκίες για το μέλλον. κάτι που οραματιζόμαστε ως βέλτιστες συνθήκες και προσπαθούμε να επιτύχουμε.

ΑΠΚ

“Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά”

ΑΥΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ

Παραδόσεις ή ζωντανές εκφράσεις που κληρονομήσαμε από τους προγόνους μας και μεταδόθηκαν στους απογόνους μας, όπως προφορικές παραδόσεις, παραστατικές τέχνες, κοινωνικές πρακτικές, τελετές, εορταστικές εκδηλώσεις, γνώσεις και πρακτικές που αφορούν τη φύση και το σύμπαν ή τις γνώσεις και δεξιότητες για την παραγωγή παραδοσιακών τεχνών.

Ανάπτυξη ικανοτήτων

Διαδικασία βάσης όπου τα μέλη μιας κοινότητας μοιράζονται δεξιότητες, ταλέντα, γνώσεις και εμπειρίες που ενισχύουν ή αναπτύσσουν τον εαυτό τους και την κοινότητα.

Αξία μιας ιδέας

Όποια αξία είναι πολύτιμη για ένα άτομο, μπορεί να μην είναι πολύτιμη για ένα άλλο άτομο. Η αξία εξαρτάται από το χρόνο και τον τόπο. Αξιολογούμε την ιδέα της ΑΠΚ σε συγκεκριμένο πλαίσιο.

Γνώση

Γνώση είναι το σύνολο των γεγονότων, αρχών, θεωριών και πρακτικών που σχετίζονται με έναν τομέα εργασίας ή σπουδών. Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων, η γνώση περιγράφεται ως θεωρητική ή/και πραγματική (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Συμβούλιο, 2008).

Δίκτυα

χώρος ή πλατφόρμα για την ανταλλαγή γνώσεων/μεταφορά γνώσεων.

Δεξιότητες

Οι δεξιότητες είναι η ικανότητα εφαρμογής της γνώσης και της τεχνογνωσίας για την ολοκλήρωση εργασιών και την επίλυση προβλημάτων. Σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων, οι δεξιότητες περιγράφονται ως γνωστικές (που περιλαμβάνουν τη χρήση λογικής, διαισθητικής και δημιουργικής σκέψης) ή πρακτικές (που περιλαμβάνουν τη χειρωνακτική επιδεξιότητα και τη χρήση μεθόδων, υλικών, εργαλείων και οργάνων). (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Συμβούλιο, 2008).

Δευτερεύουσες δραστηριότητες

επιχειρηματικές δραστηριότητες που είναι απαραίτητες για την επεξεργασία των εισροών και χωρίς τις οποίες οι εκροές δεν θα μπορούσαν να παραχθούν από τις πρωτεύουσες.

Δημιουργία αξίας

Η δημιουργία αξίας είναι το αποτέλεσμα της ανθρώπινης δραστηριότητας για τη μετατροπή σκόπιμων ιδεών σε δράση η οποία παράγει αξία για κάποιον άλλον εκτός από τον εαυτό του. Η αξία αυτή μπορεί να είναι κοινωνική, πολιτιστική ή οικονομική (EntreComp, ενότητα γλωσσάρι).

Δια βίου μάθηση

Η δια βίου μάθηση έχει τις ρίζες της στην ενσωμάτωση της μάθησης και της ζωής, καλύπτοντας τη δια βίου (από την κούνια μέχρι τον τάφο) και την όλη ζωή μάθηση για άτομα όλων των ηλικιών, η οποία παρέχεται και αναλαμβάνεται με ποικίλους τρόπους και καλύπτει ένα ευρύ φάσμα μαθησιακών αναγκών και απαιτήσεων.

Δικτύωση

Διαδικασία αλληλεπίδρασης με άλλους για την ανταλλαγή πληροφοριών και την ανάπτυξη επαγγελματικών ή κοινωνικών επαφών.

Δικτύωση

συνάντηση με άλλα άτομα/ενδιαφερόμενα μέρη με τα ίδια ή παρόμοια ενδιαφέροντα για την ανταλλαγή ιδεών και γνώσεων.

Ενδιαφερόμενα μέρη

Τα ενδιαφερόμενα μέρη είναι άτομα, ομάδες και οργανισμοί με άμεσο ή έμμεσο ενδιαφέρον για τη δραστηριότητα που δημιουργεί αξία και τις επιπτώσεις της.

Επάρκεια

Στο πλαίσιο της μελέτης DigComp, η επάρκεια νοείται ως ένα σύνολο γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων.

Επιχειρηματικό μοντέλο

ο τρόπος με τον οποίο ένας οργανισμός/επιχείρηση παράγει αξία και επιδιώκει την οικονομική βιωσιμότητα.

Επιχειρηματικό πνεύμα

Η επιχειρηματικότητα αφορά τη δημιουργία ευκαιριών για επιχειρήσεις κάποιου είδους, για παράδειγμα με την ίδρυση ή τη βελτίωση μιας επιχείρησης.

Επιχειρηματικότητα

Επιχειρηματικότητα είναι όταν ενεργείτε βάσει ευκαιριών και ιδεών και τις μετατρέπετε σε αξία για τους άλλους. Η αξία που δημιουργείται μπορεί να είναι οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική (FFE-YE, 2012).

Ιδεασμός

Ο ιδεασμός είναι μια διαδικασία που περιλαμβάνει την απόκτηση ιδεών, την εργασία σε αυτές, τη διαμόρφωση και την ανάπτυξή τους. Η διαδικασία αφορά επίσης την εξέταση ιδεών και την προσπάθεια προβολής τους από διαφορετικές οπτικές γωνίες.

Καθοδήγηση

υποστήριξη από κάποιον ή ομάδα που έχει κάνει παρόμοια δουλειά – παρέχει συμβουλές και βοηθά στην αντιμετώπιση προκλήσεων.

Κοινοτική δέσμευση

συνεργασία με και μέσω ομάδων ατόμων που συνδέονται με γεωγραφική εγγύτητα, ειδικό ενδιαφέρον ή παρόμοιες καταστάσεις για την αντιμετώπιση ζητημάτων που επηρεάζουν την ευημερία αυτών των ανθρώπων.

Κοινοτικός Έλεγχος

Απαρίθμηση των προσβάσεων, των παραδόσεων, των ιστορικών κτιρίων, των ιστοριών κ.λπ., μοναδικών για την τοπική σας περιοχή που θα μπορούσαν να αποφέρουν οφέλη στις ευρύτερες Κοινότητες όσον αφορά τις ευκαιρίες απασχόλησης, καθώς και τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη.

Κύκλος Deming

ένα από τα πιο παγιωμένα, ισχυρά και αξιόπιστα πλαίσια για την αξιολόγηση των οργανωτικών διαδικασιών και της συμμόρφωσής τους με τα πρότυπα εσωτερικού ελέγχου.

Μάθηση από ομοτίμους

μάθηση μεταξύ τους τόσο με επίσημους όσο και με ανεπίσημους τρόπους ως συνάδελφοι μαθητές χωρίς καμία σιωπηρή εξουσία σε οποιοδήποτε άτομο.

Μοντέλο Πέντε Δυνάμεων

το μοντέλο των Πέντε Δυνάμεων είναι ένα πλαίσιο αναφοράς για την ανάλυση και την αξιολόγηση της ανταγωνιστικής δυναμικής ενός συγκεκριμένου κλάδου/τομέα. Το πλαίσιο περιλαμβάνει πέντε μεταβλητές ("δυνάμεις") που διαμορφώνουν τον ανταγωνισμό και τις ανταγωνιστικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει ένας οργανισμός.

Πρωτογενείς δραστηριότητες

επιχειρηματικές δραστηριότητες που συμβάλλουν άμεσα στην παραγωγή εκροών

Στάσεις

Οι στάσεις είναι κίνητρα απόδοσης. Περιλαμβάνουν αξίες, φιλοδοξίες και προτεραιότητες.

Στοχοθεσία

Ο καθορισμός στόχων αφορά τον καθορισμό στόχων και τη δημιουργία ενός σχεδίου σχετικά με τον τρόπο επίτευξης τους.

Στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης

Τα Ηνωμένα Έθνη έχουν εντοπίσει 17 παγκόσμιους στόχους για να οδηγήσουν προς μια πιο βιώσιμη ανάπτυξη του κόσμου.

Σχεδιαστική λογική

Η σχεδιαστική λογική είναι μια διαδικασία για τη δημιουργική επίλυση προβλημάτων. Είναι ένας τρόπος να εκτιμήσετε και να βελτιώσετε τις ιδέες σας. Είναι ανθρωποκεντρική, εστιάζει στους ανθρώπους για τους οποίους κατασκευάζεται ένα προϊόν ή μια υπηρεσία. Θέτει το ερώτημα ποια είναι η ανθρώπινη ανάγκη πίσω από αυτό;

Ψηφιακή επιχειρηματικότητα

Η ψηφιακή επιχειρηματικότητα είναι η επιχειρηματικότητα που περιλαμβάνει τη χρήση νέων ψηφιακών τεχνολογιών (ιδίως των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, των μεγάλων δεδομένων, των κινητών τηλεφώνων και των λύσεων νέφους). Ο σκοπός αυτής της χρήσης μπορεί να είναι η βελτίωση των επιχειρηματικών λειτουργιών, η επινόηση νέων επιχειρηματικών μοντέλων, η βελτίωση της επιχειρηματικής ευφυΐας ή η συνεργασία με τους πελάτες και τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Ψηφιακός αλφαβητισμός

Στο πλαίσιο του DigComp, οι ψηφιακές δεξιότητες αναφέρονται στην ικανότητα ενός ατόμου να χειρίζεται συστήματα πληροφορικής, εργαλεία και ψηφιακές δεξιότητες και στην ικανότητά του να ερευνά, να αποκωδικοποιεί και να ερμηνεύει δεδομένα στο διαδίκτυο.

δίκτυο

μια συνήθως ανεπίσημα διασυνδεδεμένη ομάδα ή ένωση προσώπων (όπως φίλοι ή επαγγελματίες συνάδελφοι

διαχείριση

την πράξη ή την ικανότητα ελέγχου και λήψης αποφάσεων σχετικά με μια επιχείρηση.

πλαίσιο

μια βασική εννοιολογική δομή (από ιδέες)

υλοποίηση

τη διαδικασία να γίνει κάτι ενεργό ή αποτελεσματικό