#

ORDLISTA

Affärsmodell

Det sätt på vilket och organisation/företag skapar värde och strävar efter ekonomisk hållbarhet.

Attityder

Attityder är drivkrafter för prestation. De omfattar värderingar, ambitioner och prioriteringar.

Branding

En process för att bygga och skapa ditt varumärke.

Deming Cycle

En av de mest konsoliderade, robusta och tillförlitliga ramarna för att utvärdera organisatoriska processer och deras efterlevnad av interna övervakningsstandarder.

Designtänkande

Designtänkande är en process för kreativ problemlösning. Det är ett sätt att värdera och förbättra dina idéer. Det är människocentrerat, det och sätter fokus på de människor som produkten eller tjänsten är gjord för. Den ställer frågan Vad är det mänskliga behovet bakom produkten?

Digitalt entreprenörskap

Digitalt entreprenörskap är entreprenörskap som innebär användning av ny digital teknik (särskilt sociala medier, big data, mobil- och molnlösningar). Syftet med denna användning kan vara att förbättra affärsverksamheten, uppfinna nya affärsmodeller, förbättra business intelligence eller att samarbeta med kunder och intressenter.

Digital kompetens

Inom ramen för DigComp avser digitala färdigheter en person som är bra med IT-system, verktyg och digitala färdigheter och med sin förmåga att forska, avkoda och tolka data på internet.

Digital marknadsföringsstrategi

Strategin att göra ditt varumärke känt genom den digitala miljön. Digital marknadsföring täcker många områden, men några av dem är SEO, e-postmarknadsföring och sociala mediestrategier.

Entreprenörskap

Entreprenörskap handlar om att skapa möjligheter för företag av något slag, till exempel genom att starta eller förbättra ett företag.

Entreprenörskap

Entreprenörskap är när du agerar på möjligheter och idéer och omvandlar dem till värde för andra. Värdet kan vara ekonomiskt, kulturellt eller socialt (FFE-YE, 2012).

En idés värde

Värde är det som är värdefullt för en person, men kanske inte är värdefullt för en annan person. Värdet beror på tid och plats. Vi utvärderar ICH-idén i sitt sammanhang.

Fem styrkors modell

Modellen med fem styrkor är en referensram för analys och bedömning av konkurrensdynamiken i en viss bransch/sektor. Ramverket omfattar fem variabler ("krafter") som formar konkurrensen och de konkurrensutmaningar som en organisation står inför.

Färdigheter

Färdigheter är förmågan att tillämpa kunskap och använda know-how för att slutföra uppgifter och lösa problem. Inom ramen för europakvalifikationerna beskrivs färdigheter som kognitiva (med användning av logiskt, intuitivt och kreativt tänkande) eller praktiska (som inbegriper manuell fingerfärdighet och användning av metoder, material, verktyg och instrument) (Europaparlamentet och rådet, 2008).

Idéskapande

Det är en process som innebär att få idéer, arbeta med dem, forma och utveckla dem. Processen handlar också om att titta på idéer och försöka se på dem från olika perspektiv.

Immateriellt kulturarv

Ett immateriellt kulturarv spänner över ett brett spektrum och hänvisar till traditioner som lever genom att delas mellan människor.

Immateriellt kulturarv

"Immateriellt kulturarv omfattar praktiker, presentation, uttryck, kunskap, färdigheter – samt verktyg, föremål, artefakter och platser i samband med dem – som samhällen, grupper och i vissa fall individer anser vara deras kulturarv." Definition av ICH från UNESCO

Implementera

Processen att genomföra något aktivt eller effektivt

Intressenter

Intressenter är individer, grupper och organisationer med direkt och indirekt intresse av värdeskapande verksamhet och dess inverkan.

ICH

"Immateriellt kulturarv".

IMMATERIELLA KULTURARV

Traditioner eller levande uttryck ärvda från våra förfäder och som ska vidarebefordras till våra ättlingar, såsom muntliga traditioner, scenkonst, sociala metoder, ritualer, festevenemang, kunskap och metoder om naturen och universum eller kunskapen och färdigheterna för att producera traditionellt hantverk.

Kompetens

Inom ramen för DigComp-studien förstås kompetens som en uppsättning kunskaper, färdigheter och attityder.

Kunskap

Kunskap är den mängd fakta, principer, teorier och praktiker som är relaterade till ett arbets- eller studieområde. Inom ramen för den europeiska kvalifikationsramen beskrivs kunskap som teoretisk och/eller faktisk (Europaparlamentet och rådet, 2008).

Kamratlärande

Lärande med och från varandra på både formella och informella sätt som medstuderande utan någon underförstådd auktoritet till någon individ.

Kapacitetsuppbyggnad

Gräsrotsprocess där medlemmar i ett samhälle delar färdigheter, talanger, kunskaper och erfarenheter som stärker eller utvecklar dem själva ochsamhället.

Ledning

Landlingen eller skickligheten att kontrollera och fatta beslut om ett företag.

Livslångt lärande

Livslångt lärande omfattar livslångt (vagga till grav) lärande för människor i alla åldrar, det levereras och genomförs genom en mängd olika metoder och möter ett brett spektrum av inlärningsbehov och krav.

Mentorskap

Ett-till-ett-stöd av någon eller en grupp som har gjort liknande arbete – ger råd och hjälper till att arbeta sig igenom utmaningar.

Mjuka färdigheter

Personliga kompetenser som utvecklas, utvecklas och förändras. Mjuka färdigheter är viktiga i alla yrken. De kan erhållas och förvärvas, till exempel genom utbildning och erfarenhet.

Molnet

Online servertjänst som gör det möjligt att ladda upp, lagra, dela eller ändra multimediafiler.

Mål för hållbar utveckling

FN har identifierat 17 globala mål för att vägleda till en mer hållbar utveckling av världen.

Netikett

Uppföranderegler på Internet eller digital värld.

Nätverk

Process att interagera med andra för att utbyta information och utveckla professionella eller sociala kontakter.

Nätverk

Utrymme eller plattform för kunskapsdelning/kunskapsöverföring.

Nätverkande

En vanligtvis informellt sammankopplad grupp eller sammanslutning av personer (t.ex. vänner eller yrkeskollegor.

Nätverkande

Möte med andra personer/intressenter med samma eller liknande intressen för att dela idéer och kunskap.

Primära aktiviteter

Affärsaktiviteter som direkt bidrar till generering av output

Responsiv design

Webbdesign som kan anpassas till alla digitala enheter (dator, smart telefon, surfplatta, etc.).

Ramverk

En grundläggande befruktningsstruktur (från och med idéer),

Sekundära aktiviteter

Affärsaktiviteter som är instrumentala för bearbetning av indata och utan vilka utdata inte kunde genereras av primärvalen.

Sätta upp mål

Det handlar om att sätta mål och göra en plan för hur man når dem.

SEO

Sökmotor, nämligen strategier och åtgärder för att optimera synligheten och placeringen av din webbplats i de olika sökmotorerna online.

SEO

"Sökordsoptimering".

Samhällsengagemang

Samarbete med och genom grupper av personer som är anslutna till geografisk närhet, särskilt intresse eller liknande situationer för att ta itu med frågor som påverkar dessa personers välbefinnande.

Samhällsundersökning

Listandet av tillgångar, traditioner, historiska byggnader, berättelser etc. som är unika för ditt närområde, som kan ge fördelar för samhället när det gäller sysselsättningsmöjligheter, liksom sociala och miljömässiga fördelar.

UNESCO

UNESCO är FN:s organisation för utbildning, vetenskap och kultur. Det syftar till att bygga fred genom internationellt samarbete inom utbildning, vetenskap och kultur. Unesco har spelat en viktig roll över hela världen för att öka människors medvetenhet om ICH.

Vision

Vision kan definieras som förväntningar för framtiden; något vi ser som optimala förutsättningar och strävar efter att uppnå.

Värdeskapande

Värdeskapande är resultatet av mänsklig aktivitet för att omvandla målmedvetna idéer till handling som genererar värde för någon annan än sig själv. Detta värde kan vara socialt, kulturellt eller ekonomiskt (EntreComp, ordlista).