#

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ

IO3

Η εκπαίδευση μέσω του NICHE περιλαμβάνει εκπαιδευτικό περιεχόμενο και υλικό που συνοδεύεται από πηγές και πόρους (όπως επιχειρησιακά παραδείγματα, μελέτες περιπτώσεων, καλές πρακτικές, οδηγίες και ταξινομίες) για την επιχειρηματικότητα και την κοινωνικοοικονομική ενδυνάμωση στο θέμα της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς.

Η εκπαίδευση NICHE αντιμετωπίζει τους περιορισμούς και τις ανάγκες που προσδιορίζονται στην πρόταση και επιβεβαιώνονται περαιτέρω στο Πνευματικό Προϊόν 2 (IO2): η πιο πρόσφατη αξιολόγηση επιβεβαιώνει την ανάγκη καθορισμού και παροχής επιχειρησιακής και εύχρηστης κατάρτισης για την προώθηση της επαγγελματικοποίησης του τομέα της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς ως συνόλου.

Οι εταίροι θα ολοκληρώσουν την οριστική δομή της εκπαίδευσης NICHE και τη σχετική εκπαίδευση κατά την υλοποίησή της, βασιζόμενοι και στα αποτελέσματα του Πνευματικού Προϊόντος 2 (IO2). Ωστόσο, ήδη στο στάδιο της πρότασης, οι εταίροι καθόρισαν μια αρχική δομή ως εξής:

  • Το εκπαιδευτικό υλικό, το περιεχόμενο και τα φυλλάδια πρέπει να είναι φιλικά προς το χρήστη, με επίκεντρο τον εκπαιδευόμενο και σύντομα, ακολουθώντας την πρόσφατη τάση της μικρο-κατάρτισης
  • Το Πνευματικό Προϊόν 3 (IO3) πρέπει να περιλαμβάνει λειτουργικά παραδείγματα, με τη μορφή περιπτώσεων, πρακτικών μαρτυριών / καλών πρακτικών καθώς και μελέτες περιπτώσεων
  • Πρέπει να υπάρχει ένα είδος οδηγιών για την παροχή επιχειρησιακής καθοδήγησης σε επαγγελματίες της ΑΠΚ

Όσον αφορά τη μορφή, οι συνεργάτες συμφώνησαν ότι πρέπει να χρησιμοποιούνται φορητές και εύχρηστες μορφές: αντί για μακρά και παραδοσιακά φυλλάδια (σε μορφή χαρτιών, εγγράφων κ.λπ.), το NICHE θα πρέπει να παρέχει φορητές μορφές εγγράφων, PPT, σύντομα βίντεο, εάν είναι δυνατόν και σχετικά, μοντέλα αυτόματης αξιολόγησης, συμπεριλαμβανομένων των αυτοδιαχειριζόμενων δοκιμών πολλαπλής επιλογής. Η μορφή της εκπαίδευσης και της διάταξης των φυλλαδίων / εκπαιδευτικού υλικού θα συζητηθεί περαιτέρω από τους εταίρους κατά τη διάρκεια του έργου έτσι ώστε να εγγυηθεί η πρόσβαση, η συνάφεια και η ευκολία χρήσης σε διαφορετικά λειτουργικά περιβάλλοντα και τρόπους παράδοσης (παραδοσιακό, πρόσωπο με πρόσωπο, μεικτό).

Τα θέματα που θα αναπτυχθούν για την κατάρτιση του NICHE έχουν αρχικά προσδιοριστεί στο στάδιο της προετοιμασίας της πρότασης μέσω της αξιολόγησης και της ανάλυσης των σύγχρονων αναγκών για τα ακόλουθα θέματα:

  • α. Το «τι, πού και πώς» της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς: κατανόηση των 5 τομέων της ΑΠΚ και των εκδηλώσεων και εκφράσεων της ΑΠΚ.
  • β. Βασικές αρχές προστασίας της ΑΠΚ
  • γ. Απελευθέρωση του κοινωνικοοικονομικού δυναμικού της ΑΠΚ: πώς να αξιοποιηθούν τα άυλα περιουσιακά στοιχεία
  • δ. Επικοινωνία και μεταφορά γνώσης
  • ε. Οικονομικές και διαχειριστικές ικανότητες
  • ζ. Στρατηγικός σχεδιασμός & σκέψη, αναμενόμενες/δυνητικές/προοπτική σκέψεις, κοινή διαχείριση
  • η. Ψηφιακές ικανότητες

Πιο συγκεκριμένα πεδία και θέματα μπορούν να προσδιοριστούν περαιτέρω κατά την εφαρμογή επίσης χάρη στα αποτελέσματα του Πνευματικού Προϊόντος 2 (IO2), επομένως η παραπάνω λίστα είναι προσωρινή και όχι οριστική. Ενώ έχει αναπτυχθεί στα Αγγλικά, το Πνευματικό Προϊόν 3 (IO3) θα προσαρμοστεί και θα μεταφραστεί στις γλώσσες των εταίρων για να αντιμετωπιστεί η πρόκληση της πολυγλωσσίας και να διασφαλιστεί η ευρύτερη δυνατή πρόσβαση (Ελληνικά, Ισπανικά, Ισλανδικά, Ιταλικά, Σουηδικά), προβλέποντας παράλληλα τη δυνατότητα μεταφοράς και απορρόφησης κατά τη διάρκεια αλλά και μετά το έργο NICHE.

Οι εταίροι θα δοκιμάσουν επίσης και θα ελέγξουν την εκπαίδευση NICHE σε σενάρια πραγματικής ζωής με τη συμμετοχή των ομάδων-στόχων για την επικύρωση της εκπαίδευσης NICHE, του υλικού της σε offline και ψηφιακές εκδόσεις.

Οι εταίροι θα εκπαιδεύσουν/παράσχουν κατάρτιση στο NICHE σε τουλάχιστον 180 ομάδες στόχους. Ο αριθμός 180 είναι μια σχετική και σημαντική τιμή στόχος για την επικύρωση του NICHE και τη συλλογή σχολίων σχετικά με το σχεδιασμό, τη συνάφεια και τα χαρακτηριστικά της εκπαίδευσης NICHE.