#

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ

01

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ

IO2 ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΑΠΚ ΜΕ ΤΟ EQF ΚΑΙ ΤΟ ESCO

Το NICHE δίνει συγκεκριμένη απάντηση στην ανάγκη καθορισμού ενός συγκεκριμένου συνόλου δεξιοτήτων για άτομα που εμπλέκονται στην Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά. Η έλλειψη προσαρμοσμένης κατάρτισης σε αυτόν τον τομέα υπογραμμίζεται από την έκθεση της Επιτροπής της ΕΕ του Ιουνίου 2019 «Προώθηση της συνεργασίας στην ΕΕ σχετικά με τις Δεξιότητες, την Κατάρτιση και τη Μεταφορά Γνώσεων στα Επαγγέλματα τα σχετικά με την Πολιτιστική Κληρονομιά»: η μελέτη αποκαλύπτει την επείγουσα ανάγκη να εξεταστεί ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για τη βελτίωση, προώθηση και προστασία των παραδοσιακών, τεχνικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων των επαγγελματιών στην πολιτιστική κληρονομιά της ΕΕ.

Το NICHE θα αναπτύξει καινοτόμους εκπαιδευτικούς πόρους, μαθήματα και επιχειρησιακά εργαλεία για να ανατρέψει την έλλειψη κατάρτισης για επαγγελματίες που συμμετέχουν στην ΑΠΚ. Συγκεκριμένα, στο Πνευματικό Προϊόν 2 (IO2) οι εταίροι θα αναλάβουν τα εξής:

#

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΠΚ

#

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΦΙΛ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΠΚ

#

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ESCO: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΤΑΞΙΝΟΜΙΑ ESCO

#

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ EQF: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ ΑΠΚ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΟΥ EQF, ΣΤΟΧΕΥΟΝΤΑΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ EQF ΑΠΟ 3 ΕΩΣ 5

02

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Το Πνευματικό Προϊόν 2 (IO2) είναι εξαιρετικά καινοτόμο καθώς περιλαμβάνει τη συγκριτική αξιολόγηση με τις επαγγελματικές ικανότητες και τα πλαίσια προσόντων των ικανοτήτων και δεξιοτήτων μιας ήδη υπάρχουσας κατηγορίας εργασίας που δεν έχει ακόμη καθοριστεί από άποψη ρόλου και δεξιοτήτων. Το NICHE στοχεύει σε «Επαγγελματίες» που ηγούνται θέσεων, προσωρινών ή πιο μόνιμων, διαφόρων καταστατικών εργαζομένων στην ΑΠΚ. Το Πνευματικό Προϊόν 2 (IO2) θα εντοπίσει την τρέχουσα τεχνολογία με αποτελεσματικά, μετρήσιμα και στρατηγικά ερευνητικά συστήματα και μεθόδους (υπάρχουσες θέσεις εργασίας, προφίλ, αναλυτικά εκπαιδευτικά προγράμματα κ.λπ.).

03

ΠΡΟΣΔΩΚΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Άμεσος αντίκτυπος του Πνευματικού Προϊόντος 2 (IO2) είναι ο κεντρικός ρόλος του για την υλοποίηση του Πνευματικού Προϊόντος 2 (IO3) και την ανάπτυξη καινοτόμου, πρακτικής και σχετικής εκπαίδευσης για τις ομάδες στόχους. Το Πνευματικό Προϊόν 2 (IO2) είναι καθοριστικό για την παροχή σημαντικών πληροφοριών σχετικά με το περιεχόμενο, τη δομή, τα μέσα παράδοσης κ.λπ. με βάση τις συγκεκριμένες ανάγκες των ομάδων στόχων. Εκτός από αυτόν τον «εσωτερικό αντίκτυπο», το Πνευματικό Προϊόν 2 (IO2) έχει αντίκτυπο και στο συνολικό «οικοσύστημα Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς» που αποτελείται από σημαντικούς ενδιαφερόμενους φορείς (ΜΚΟ, ενώσεις, φορείς προώθησης, δημόσιος τομέας, πάροχοι Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων κ.λπ.). Το Πνευματικό Προϊόν 2 (IO2) θα ενημερώνει καλύτερα αυτούς τους ενδιαφερόμενους για την πραγματική κατάσταση.

04

Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Το Πνευματικό Προϊόν 2 (IO2) έχει σημαντικό δυναμικό μεταφοράς για τη μεθοδολογία και τα εργαλεία που θα αναπτυχθούν από τους εταίρους: τα εργαλεία και η μεθοδολογία που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή του Πνευματικού Προϊόντος 2 (IO2) μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια αλλά και μετά το έργο από τους ενδιαφερόμενους (προσδιορίστηκαν παραπάνω) και από τους εταίρους ως εργαλείο παρακολούθησης. Όχι μόνο το Πνευματικό Προϊόν 2 (IO2), αλλά και τα εργαλεία και οι πόροι που θα προκύψουν από αυτό θα μεταφερθούν μέσω των Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πόρων (OER) της πλατφόρμας NICHE.