#

ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

#

ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

Το «NICHE Blueprint for Uptake» είναι μια σειρά οδηγιών για την προώθηση της χρήσης και τη διατήρηση του NICHE μετά το τέλος του έργου.

Το «NICHE Blueprint for Uptake» είναι επιχειρησιακές οδηγίες για άλλους οργανισμούς (πάροχοι Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, σύλλογοι και οργανισμοί ΑΠΚ, φορείς χάραξης πολιτικής) του οικοσυστήματος ΑΠΚ για να προωθήσουν και να βελτιώσουν τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να αξιοποιηθεί η ΑΠΚ για τη διατήρηση της κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης. Το προσχέδιο θα καλύψει πτυχές που σχετίζονται με λειτουργικές πτυχές του NICHE, όπως:

  • α. επικοινωνία με τους ενδιαφερόμενους και τις ομάδες στόχους
  • β. οργανωτικές πτυχές της εκπαίδευσης NICHE
  • γ. μάρκετινγκ και εγγραφή
  • δ. χρήση των Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πόρων της πλατφόρμας (Open Educational Resources –OER)
  • ε. ορισμός των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων ανάλογα με τους εκπαιδευόμενους που απευθύνεται
  • ζ. εργαλεία και μέσα για τα σχόλια των χρηστών

Το «NICHE Blueprint for Uptake» θα προωθήσει τη λειτουργική και συγκεκριμένη υιοθέτηση της εκπαίδευσης NICHE σε άλλα επιχειρησιακά περιβάλλοντα, συστήματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς της ΑΠΚ.

Blueprint