#

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

#

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

Οι "Συστάσεις Πολιτικής NICHE" απεικονίζουν το έγγραφο που συγκεντρώνει όλα τα στοιχεία και τα διδάγματα που συλλέγονται κατά την υλοποίηση. Είναι ένα έγγραφο πολιτικής που συνοψίζει τις γνώσεις σχετικά με τις τάσεις, τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις της καλλιέργειας της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς από μια επιχειρησιακή προοπτική.

Οι «Συστάσεις πολιτικής NICHE» είναι το Έγγραφο Πολιτικής του NICHE με σκοπό τη συμβολή στη διαδικασία χάραξης πολιτικής βάσει τεκμηρίων στον τομέα της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Ως εκ τούτου, το Πνευματικό Προϊόν 4 (IO4) αποτελεί κατευθυντήρια γραμμή πολιτικής για την ευαισθητοποίηση των υπευθύνων χάραξης πολιτικής και των ενδιαφερόμενων μερών της κοινωνίας των πολιτών σχετικά με τις τάσεις, τη δυναμική και τους μηχανισμούς της ΑΠΚ μετατρέποντας την εμπειρία και τα αποτελέσματα του έργου σε στοιχεία για την προώθηση της ΑΠΚ ως τομέα.

Policy Recomendations