#

Το πλαίσιο EntreComp για την Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά


|    Φόρμα ανατροφοδότησης    |       Αναπαραγωγή ηχητικού    |    Λήψη περιεχομένου: /
  VIDEOSΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙΕπιλέξτε για ανάγνωση  

 • Αποκτήσετε τεχνογνωσία για το πλαίσιο EntreComp: Το Πλαίσιο Επιχειρηματικών Ικανοτήτων αποτελεί το πιο ισχυρό και αξιόπιστο μοντέλο για την εκπαίδευση και κατάρτιση σχετικά με τις επιχειρηματικές ικανότητες
 • Αποκτήσετε νέες ιδέες για ευκαιρίες στην ΑΠΚ: Αυτή η ενότητα κατάρτισης επικεντρώνεται στον πρώτο πυλώνα των τομέων κατάρτισης του EntreComp: ΙΔEΕΣ ΚΑΙ ΕΥΚΑΙΡIΕΣ. Οι αναγνώστες μπορούν να βρουν νέες ενδιαφέρουσες πηγές έμπνευσης για να αξιοποιήσουν την ΑΠΚ των επιχειρήσεών τους
 • Αποκτήσετε δεξιότητες για την αναζωπύρωση της καινοτομίας στην ΑΠΚ: Στην τελευταία ενότητα αυτής της εκπαιδευτικής ενότητας, οι αναγνώστες θα εισαχθούν σε πρακτικές γνώσεις με τις οποίες μπορούν να πειραματιστούν για να ενισχύσουν την ευαισθητοποίησή τους σχετικά με τους δημιουργικούς πόρους για την ΑΠΚ.
Υπόβαθρο πολιτικής και εισαγωγή στο EntreComp

Tο πλαίσιο επιχειρηματικών ικανοτήτωνΕπιλέξτε για ανάγνωση  

coverΤο 2016, το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δημοσίευσε το επίσημο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επιχειρηματικών ικανοτήτων .

Το πλαίσιο αναπτύχθηκε σε στενή συνεργασία με τη ΓΔ Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης και από σήμερα, αποτελεί τη μεγαλύτερη προσπάθεια σε διεθνές επίπεδο να προταθεί ένας "κοινά αποδεκτός" ορισμός της Επιχειρηματικότητας ως δεξιότητα.

Το γεγονός ότι η επιχειρηματικότητα διαμορφώνεται ως "δεξιότητα" και όχι ως "επάγγελμα" έχει κάποιες πολύ ιδιαίτερες επιπτώσεις στη συγκεκριμένη εφαρμογή και αξιοποίηση του πλαισίου σε επίπεδο ΕΕ. 

Το πλαίσιο που έχει σχεδιαστεί στην πραγματικότητα, μπορεί να είναι πολύ χρήσιμο όχι μόνο για νεοφυείς και επίδοξους επιχειρηματίες, αλλά και για τους μέσους πολίτες, δεδομένου ότι το EntreComp αντιμετωπίζει τις ευκαιρίες Δια Βίου Μάθησης (ΔΒΜ) (LLL – longlife learning) που επιδιώκεται με μια πολύ ευρύτερη έννοια, ξεκινώντας από την αίσθηση της πρωτοβουλίας, την αυτοπεποίθηση, την ηθική σκέψη και πολλά άλλα. 

Υπό αυτή την έννοια, το EntreComp διευρύνει την ακτίνα των επιπτώσεών του πολύ πέρα από τις επιχειρήσεις, την οικονομία και την επιχειρηματικότητα, δημιουργώντας συγκεκριμένα κοινωνικά αποτελέσματα ακόμη και από την πλευρά της ενεργού συμμετοχής των πολιτών, της ένταξης και της απασχολησιμότητας. 

 

Το υπόβαθρο πολιτικής του EntreCompΕπιλέξτε για ανάγνωση  

Οι πρώτοι σπόροι του πλαισίου EntreComp χρονολογούνται πολύ πριν από το 2016. 

Στα τέλη του 2006, η Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δημοσίευσε μια βασική σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρώπης που απευθυνόταν σε όλα τα κράτη μέλη, με ιδιαίτερη έμφαση στην παροχή βασικών ικανοτήτων για όλους ως μέρος των στρατηγικών τους για τη διά βίου μάθηση.

Οι εθνικές στρατηγικές θα πρέπει να ευθυγραμμιστούν με ένα "Πλαίσιο βασικών ικανοτήτων για τη δια βίου μάθηση", όπως αρχικά περιγράφεται από το ίδιο το έγγραφο πολιτικής.
 

 

Το υπόβαθρο πολιτικής του EntreComp: Πλαίσιο βασικών ικανοτήτων για τη δια βίου μάθηση 

Οι βασικές δεξιότητες για τη διά βίου μάθηση αντιμετωπίζουν ουσιαστικά τέσσερις κύριους τομείς ενδιαφέροντος: 

 1. Εντοπισμός και αξιοποίηση των ικανοτήτων/δεξιοτήτων για την ενδυνάμωση των ανθρώπων (δηλαδή, απασχολησιμότητα, κοινωνική ένταξη, ενεργός συμμετοχή στα κοινά) σε οικονομίες και κοινωνίες με γνώμονα την τεχνογνωσία.
 2. Υποστήριξη των κρατών μελών στη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας και του αντίκτυπου των εθνικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, διευκολύνοντας παράλληλα τη μετάβαση των νέων στην αγορά εργασίας και προωθώντας ευκαιρίες περαιτέρω κατάρτισης για ηλικιωμένους και ενήλικες για επανακατάρτιση, αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους, επαγγελματική ανάπτυξη και κοινωνική ένταξη.
 3. Παροχή ενός Μοντέλου αναφοράς σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τους εθνικούς ενδιαφερόμενους φορείς, τους επαγγελματίες στον τομέα της εκπαίδευσης και τους τελικούς στόχους για τη διάδοση ενός κοινού εδάφους αναφοράς που είναι αναγνωρίσιμο ανεξάρτητα από το γεωγραφικό πλαίσιο
 4. Να εργαστεί προς την κατεύθυνση των προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης του 2010 και να παράσχει ένα πλαίσιο για περαιτέρω συσχετισμένες δράσεις.

 

Το υπόβαθρο πολιτικής του EntreComp: Αίσθηση της πρωτοβουλίας και της επιχειρηματικότητας

Με βάση τους προαναφερθέντες στόχους, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο προτείνουν οκτώ βασικές δεξιότητες στις οποίες εφαρμόζεται το πλαίσιο της ΔΒΜ:

 1. Επικοινωνία στη μητρική γλώσσα
 2. Επικοινωνία σε ξένες γλώσσες
 3. Μαθηματικές δεξιότητες και βασικές δεξιότητες στις επιστήμες και την τεχνολογία
 4. Ψηφιακές δεξιότητες
 5. Μάθηση για μάθηση
 6. Κοινωνικές και πολιτικές δεξιότητες
 7. Αίσθηση πρωτοβουλίας και επιχειρηματικότητας
 8. Πολιτιστική συνείδηση και έκφραση
Τα σημερινά πλαίσια της ΕΕ για την εκπαίδευση και την κατάρτισηΕπιλέξτε για ανάγνωση  

Με βάση τον τρίτο βασικό τομέα ενδιαφέροντος του πλαισίου για τη δια βίου μάθηση (δηλ. την παροχή ενός μοντέλου αναφοράς σε ευρωπαϊκό επίπεδο), σήμερα έχουμε δύο άλλα κύρια πλαίσια για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη δια βίου μάθηση

        

Συνέχεια του EntreCompΕπιλέξτε για ανάγνωση  

Σε αντίθεση με το DigComp (Το πλαίσιο Ψηφιακών Δεξιοτήτων για τους Πολίτες), το οποίο επανεξετάζεται περιοδικά από το Κοινό Ερευνητικό Κέντρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (European Commission’s JRC), μετά τη δημοσίευσή του το EntreComp δεν έχει υποστεί σημαντικές αλλαγές όσον αφορά τη δομή και το περιεχόμενό του.

Ωστόσο, δεν μπορούμε να μην αναφέρουμε δύο ενδιαφέρουσες και σχετικές δημοσιεύσεις που ακολούθησαν, αντίστοιχα το 2018 και το 2020: 

          

Το EntreComp into Action ακολούθησε δύο χρόνια μετά την αρχική έκδοση του πλαισίου και προορίζεται ως ένα είδος εγχειριδίου για τους ενδιαφερόμενους στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης ώστε να εφαρμόσουν το EntreComp στο επιχειρησιακό τους πλαίσιο. 

Περιλαμβάνει λεπτομερείς κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με το πλαίσιο και τις δυνατότητές του από την αναπαραγωγικότητα και τη μεταφορά σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα - σχολική και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οικοσυστήματα ΑΕΙ, ΕΕΚ και κατάρτιση ενηλίκων - και αγκαλιάζει μια πολύ διαφορετική ομάδα στόχων. 

Επιπλέον, το EntreComp into Action απαριθμεί μια μεγάλη σειρά πρωτοβουλιών που υλοποιούνται σε επίπεδο ΕΕ και διακρατικό επίπεδο και τις οποίες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέλεξε ως μελέτες περίπτωσης για την εφαρμογή του. Οι χρήστες μπορούν να αξιοποιήσουν την εμπειρία άλλων, ώστε να αναζητήσουν βέλτιστες πρακτικές και περαιτέρω υλικό έμπνευσης. 

EntreComp και άυλη πολιτιστική κληρονομιάΕπιλέξτε για ανάγνωση  

Το EntreComp έχει πολλά, ένα από τα οποία σίγουρα αντιπροσωπεύεται από το γεγονός ότι το πλαίσιο μπορεί να εφαρμοστεί ανεξάρτητα από τον κλάδο-στόχο του κοινωνικού πλαισίου. 

Τα προφίλ που δραστηριοποιούνται σε αυτούς τους τομείς μπορούν να βασιστούν στο EntreComp για να αυτοαξιολογήσουν και να αξιολογήσουν τις επαγγελματικές τους ικανότητες, ώστε να είναι πιο αποτελεσματικοί και αποδοτικοί στις δραστηριότητες, τα καθήκοντα και τη συνολική απόδοσή τους - με άλλα λόγια, να είναι πιο "επιχειρηματικοί". 

Σε αυτό το συγκεκριμένο πλαίσιο, θα επικεντρώσουμε στον προγραμματισμό και στην υλοποίηση επιχειρηματικών ιδεών και θα το κάνουμε αυτό εξετάζοντας από το EntreComp μία συγκεκριμένη ομάδα δεξιοτήτων το: ΙΔΕΕΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ (IDEAS & OPPORTUNITIES).
 

Οδηγός για το EntreComp: δομή και περιεχόμενο

Σύντομος οδηγός για το πλαίσιο EntreComp Επιλέξτε για ανάγνωση  

Υπενθυμίζοντας την έβδομη αρμοδιότητα από το πλαίσιο LLL που συνιστάται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της ΕΕ, το έγγραφο πολιτικής προβλέπει περαιτέρω ανάλυση της Αίσθησης Πρωτοβουλίας και Επιχειρηματικότητας. 

Τα σχόλια υποδεικνύουν ότι ο πυρήνας αυτής της δεξιότητας αφορά την δεξιότητα εντοπισμού διαθέσιμων ευκαιριών για προσωπικές, επαγγελματικές ή/και επιχειρηματικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων "ευρύτερης εικόνας" που παρέχουν το πλαίσιο στο οποίο ζουν και εργάζονται οι άνθρωποι. 

Δέκα χρόνια αργότερα, η ικανότητα αυτή τυχαίνει να επαναπροσδιορίζεται σε 15 βασικές ικανότητες που κατανέμονται σε τρεις βασικούς τομείς κατάρτισης (βλ. επόμενη διαφάνεια): 

Πιο αναλυτικά, η προηγούμενη "Αίσθηση πρωτοβουλίας και επιχειρηματικότητας" αντιπροσωπεύεται τώρα από: 

3 τομείς κατάρτισης...
         → ...καθένας από τους οποίους περιλαμβάνει πέντε δεξιότητες...
                 → για συνολικά 60 θέματα μεταξύ όλων των ικανοτήτων (τι αντιπροσωπεύει αυτή η δεξιότητα στην πράξη)
                        →  οι οποίες μπορούν να αξιολογηθούν με βάση ένα επίπεδο επάρκειας 8 διαστάσεων...
                                 → ….με αποτέλεσμα 442 μαθησιακά αποτελέσματα

 

Οι τομείς κατάρτισης του EntreComp και οι δεξιότητες που συνδέονται με αυτούς
 

The 8-dimension proficiency model: Επιλέξτε για ανάγνωση  

 

Ίδρυμα

Ενδιάμεσο

Προχωρημένο

Ειδικός

Βασιζόμενοι στην υποστήριξη από άλλους

Οικοδόμηση ανεξαρτησίας

Ανάληψη ευθύνης

Προώθηση του μετασχηματισμού,

καινοτομίας και ανάπτυξης

Υπό την άμεση επίβλεψη

Με μειωμένη υποστήριξη από άλλους, κάποια αυτονομία και μαζί με τους συνομηλίκους μου.

Μόνος μου και μαζί με τους συνομηλίκους μου.

Αναλαμβάνοντας και μοιράζοντας κάποιες ευθύνες.

Με κάποια καθοδήγηση και μαζί με άλλους.

Ανάληψη ευθύνης για τη λήψη αποφάσεων και τη συνεργασία

Ανάληψη ευθύνης για τη συμβολή σε σύνθετες εξελίξεις σε έναν συγκεκριμένο τομέα.

Συμβολή ουσιαστικά στην ανάπτυξη ενός συγκεκριμένου τομέα.

Ανακαλύψτε

Εξερευνήστε

Πείραμα

Τολμήστε

Βελτιώστε

Ενισχύστε

Επεκτείνετε

Μετασχηματίστε

 

IΔΕΕΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣΕπιλέξτε για ανάγνωση  

Δεξιότητα

Υπόδειξη

Περιγραφή

1.1 Εντοπισμός ευκαιριών

Χρησιμοποιήστε τη φαντασία και τις ικανότητές σας για να εντοπίσετε ευκαιρίες για τη δημιουργία αξίας

Εντοπισμός και αξιοποίηση ευκαιριών για τη δημιουργία αξίας με τη διερεύνηση του κοινωνικού, πολιτιστικού και οικονομικού τοπίου.
Εντοπισμός των αναγκών και των προκλήσεων που πρέπει να αντιμετωπιστούν
Δημιουργία νέων συνδέσεων και συνένωση διάσπαρτων στοιχείων του τοπίου για τη δημιουργία ευκαιριών δημιουργίας αξίας

1.2 Δημιουργικότητα

Αναπτύξετε δημιουργικές και στοχευόμενες ιδέες

Ανάπτυξη διαφόρων ιδεών και ευκαιριών για τη δημιουργία αξίας, συμπεριλαμβανομένων καλύτερων λύσεων σε υφιστάμενες και νέες προκλήσεις
Εξερεύνηση και πειραματισμός με καινοτόμες προσεγγίσεις
Συνδυασμός γνώσεων και πόρων για την επίτευξη πολύτιμων αποτελεσμάτων

1.3 Όραμα

Εργαστείτε προς την κατεύθυνση του οράματός σας για το μέλλον

Φανταστείτε το μέλλον
Αναπτύξτε ένα όραμα για να μετατρέψετε τις ιδέες σε πράξη
Οραματιστείτε μελλοντικά σενάρια ώστε να μπορέσετε να καθοδηγήσετε την προσπάθεια και την δράση

1.4 Αποτίμηση της ιδέας

Αξιοποιήστε στο έπακρο τις ιδέες και τις ευκαιρίες

Κρίνετε τι είναι αξία με κοινωνικούς, πολιτιστικούς και οικονομικούς όρους
Αναγνωρίστε τις δυνατότητες που έχει μια ιδέα για τη δημιουργία αξίας και να εντοπίζουν τους κατάλληλους τρόπους για την αξιοποίησή της στο έπακρο

1.5 Ηθική και βιώσιμη σκέψη

Αξιολογείστε τις συνέπειες και τον αντίκτυπο των ιδεών, ευκαιριών και δράσεων

Αξιολογήστε τις συνέπειες των ιδεών που δημιουργούν αξία και τις επιπτώσεις της επιχειρηματικής δράσης στην κοινότητα-στόχο, την αγορά, την κοινωνία και το περιβάλλον.
Αναστοχαστείτε σχετικά με το πόσο βιώσιμοι είναι οι μακροπρόθεσμοι κοινωνικοί, πολιτιστικοί και οικονομικοί στόχοι και η πορεία δράσης που επιλέγεται
Ενεργήστε υπεύθυνα
ΠΟΡΟΙΕπιλέξτε για ανάγνωση  

Δεξιότητα

Υπόδειξη

Περιγραφή

2.1 Αυτογνωσία και  αυτοαποτελεσματικότητα

Πιστέψτε στον εαυτό σας και συνεχίστε να αναπτύσσεστε

Αναλογιστείτε τις ανάγκες, τις φιλοδοξίες και τις επιθυμίες σας βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.
Προσδιορίστε και αξιολογήστε τις ατομικές και ομαδικές σας δυνάμεις και αδυναμίες
Πιστέψτε στην ικανότητά σας να επηρεάσετε την πορεία των γεγονότων, παρά την αβεβαιότητα, τις αναποδιές και τις προσωρινές αποτυχίες

2.2 Κίνητρα και επιμονή

Μείνετε συγκεντρωμένοι και μην τα παρατάτε

Να είστε αποφασισμένοι να μετατρέψετε τις ιδέες σε δράση και να ικανοποιήσετε την ανάγκη σας να επιτύχετε
Να είστε προετοιμασμένοι να κάνετε υπομονή και να συνεχίσετε να προσπαθείτε να επιτύχετε τους μακροπρόθεσμους ατομικούς ή ομαδικούς σας στόχους
Να είστε ανθεκτικοί σε συνθήκες πίεσης, αντιξοότητας και προσωρινής αποτυχίας

2.3 Κινητοποίηση πόρων

Συγκεντρώστε και διαχειριστείτε τους πόρους που χρειάζεστε

Αποκτήστε και διαχειριστείτε τους υλικούς, άυλους και ψηφιακούς πόρους που απαιτούνται για να μετατρέψετε τις ιδέες σε δράση.
Αξιοποιήστε στο έπακρο τους περιορισμένους πόρους
Αποκτήστε και διαχειριστείτε τις ικανότητες που απαιτούνται σε κάθε στάδιο, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών, νομικών, φορολογικών και ψηφιακών ικανοτήτων

2.4 Χρηματοοικονομικός και οικονομικός αλφαβητισμός

Αναπτύξτε χρηματοοικονομική και οικονομική τεχνογνωσία

Εκτιμήστε του κόστους μετατροπής μιας ιδέας σε δραστηριότητα που δημιουργεί αξία
Σχεδιάστε, θέστε σε εφαρμογή και να αξιολογείτε τις οικονομικές αποφάσεις σε βάθος χρόνου
Διαχείριση της χρηματοδότησης για να διασφαλίσετε ότι η δραστηριότητα δημιουργίας αξίας μπορεί να διαρκέσει μακροπρόθεσμα

2.5 Κινητοποίηση άλλων

Εμπνευστείτε, ενθουσιάστε και πείστε τους άλλους να συμμετάσχουν

Να εμπνέετε και να ενθουσιάζετε τους ενδιαφερόμενους φορείς
Να λάβετε την υποστήριξη που απαιτείται για την επίτευξη πολύτιμων αποτελεσμάτων
Να επιδεικνύετε αποτελεσματική επικοινωνία, πειθώ, διαπραγμάτευση και ηγεσία.
Into actionΕπιλέξτε για ανάγνωση  

Δεξιότητα

Υπόδειξη

Περιγραφή

3.1 Ανάληψη πρωτοβουλίας

Πήγαινε να το κάνεις

Έναρξη διαδικασιών που δημιουργούν αξία
Να αναλαμβάνουν προκλήσεις
Να ενεργείτε και να εργάζεστε ανεξάρτητα για την επίτευξη στόχων, να τηρείτε τις προθέσεις σας και να εκτελείτε τα προγραμματισμένα καθήκοντα

3.2 Σχεδιασμός και διαχείριση

Προτεραιότητες, οργάνωση και παρακολούθηση

Θέστε μακροπρόθεσμους, μεσοπρόθεσμους και βραχυπρόθεσμους στόχους
Καθορισμός προτεραιοτήτων και σχεδίων δράσης
Προσαρμογή σε απρόβλεπτες αλλαγές

3.3 Αντιμετώπιση της αβεβαιότητας, της ασάφειας και του κινδύνου

Λήψη αποφάσεων που αντιμετωπίζουν την αβεβαιότητα, την ασάφεια και τον κίνδυνο

Να λαμβάνει αποφάσεις όταν το αποτέλεσμα της απόφασης αυτής είναι αβέβαιο, όταν οι διαθέσιμες πληροφορίες είναι μερικές ή διφορούμενες ή όταν υπάρχει κίνδυνος απρόβλεπτων αποτελεσμάτων
Στο πλαίσιο της διαδικασίας δημιουργίας αξίας, συμπεριλάβετε δομημένους τρόπους δοκιμής ιδεών και πρωτοτύπων από τα αρχικά στάδια, για να μειώσετε τους κινδύνους αποτυχίας.
Χειρισμός ταχέως εξελισσόμενων καταστάσεων με ταχύτητα και ευελιξία

3.4 Συνεργασία με άλλους

Ομαδοποίηση, συνεργασία και δικτύωση

Να συνεργάζονται και να συνεργάζονται με άλλους για να αναπτύσσουν ιδέες και να τις μετατρέπουν σε δράση
Δίκτυο
Να επιλύετε συγκρούσεις και να αντιμετωπίζετε θετικά τον ανταγωνισμό όταν χρειάζεται

3.5 Μάθηση μέσω της εμπειρίας

Μάθετε κάνοντας

Χρησιμοποιήστε κάθε πρωτοβουλία για τη δημιουργία αξίας ως ευκαιρία μάθησης
Μάθετε με άλλους, συμπεριλαμβανομένων των συναδέλφων και των μεντόρων
Να αναστοχάζεστε και να μαθαίνετε τόσο από την επιτυχία όσο και από την αποτυχία (τη δική σας και των άλλων)
Ο πυλώνας "ΙΔΕΕΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ": λεπτομερής ανάλυση

Ο πυλώνας "ΙΔΕΕΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ": λεπτομερής επισκόπησηΕπιλέξτε για ανάγνωση  

Στο πλαίσιο της τελευταίας ενότητας αυτής της ενότητας, θα επικεντρωθούμε στον πρώτο τομέα κατάρτισης του πλαισίου EntreComp. 

Θα εξετάσουμε κάθε αρμοδιότητα και το νήμα κάθε αρμοδιότητας, ώστε να βοηθήσουμε τους στόχους στην υιοθέτηση μιας νέας αίσθησης πρωτοβουλίας που ξεκινά με την κριτική σκέψη νέων δημιουργικών ευκαιριών για την ICH. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα θέματα άλλων ικανοτήτων, συνιστάται στους χρήστες να ανατρέξουν στο Μέρος Δ του EntreComp Into Action (σελίδα 178).

Εντοπισμός ευκαιριώνΕπιλέξτε για ανάγνωση  

Εντοπισμός, δημιουργία και αξιοποίηση ευκαιριών

Ο εντοπισμός και η δημιουργία ευκαιριών μεταφράζεται στην ανάπτυξη μιας κριτικής αίσθησης για το περιβάλλον, ενώ παράλληλα είναι σε θέση να εφαρμόζει διαφορετικές προσεγγίσεις για τη δημιουργία αξίας για τον οργανισμό. 

Οι ευκαιρίες δεν είναι μόνο για το κέρδος, καθώς με την έννοια του EntreComp οι ευκαιρίες εκλαμβάνονται επίσης ως κοινωνικό, πολιτιστικό και οικονομικό τοπίο στο οποίο αξιοποιούνται για να δημιουργηθούν οφέλη και θετικά αποτελέσματα για την κοινότητα που ανήκει. 

Η μεθοδολογία πρέπει να είναι πολύ αναλυτική, πρακτική και προσανατολισμένη στον στόχο. Ωστόσο, οι άνθρωποι εξακολουθούν να ενθαρρύνονται έντονα να πειραματιστούν με τη δημιουργικότητά τους και την πλάγια σκέψη τους, ώστε να είναι καλύτερα προετοιμασμένοι στην προώθηση της καινοτομίας και της ανάπτυξης για την κοινωνική και οικονομική απόδοση όλων των ενδιαφερόμενων μερών. 
 

Εντοπισμός ευκαιριών: Εστίαση στις προκλήσεις

Η αίσθηση των πρωτοβουλιών και του επιχειρηματικού πνεύματος μπορεί να μην ταιριάζει απαραίτητα με μια ευκαιρία στην οποία θα μπορούσε να αξιοποιηθεί... από την άλλη πλευρά, μπορεί να προκύψει ως απάντηση σε προκλήσεις (π.χ. οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές). 

Στην περίπτωση των ευκαιριών, οι επιχειρηματίες βρίσκουν δημιουργικές/καινοτόμες λύσεις που ενισχύουν και προωθούν ακόμη περισσότερο τις εγγενείς δυνατότητες της ίδιας της ευκαιρίας.

Στην περίπτωση των προκλήσεων, οι επιχειρηματίες βρίσκουν δημιουργικές/καινοτόμες λύσεις που περιορίζουν και αποτρέπουν τις αρνητικές επιπτώσεις που θα μπορούσαν να προκύψουν από την ίδια την πρόκληση, εάν δεν αντιμετωπιστούν σωστά και έγκαιρα. 

Τελικά, οι επιχειρηματίες με διορατικό όραμα είναι ικανοί να μετατρέψουν τις προκλήσεις σε ευκαιρίες, ώστε να αξιοποιήσουν ακόμη περισσότερο το κοινωνικοοικονομικό και πολιτιστικό οικοσύστημα στο οποίο δραστηριοποιούνται. 

 

Μυστικές ανάγκες

Σύμφωνα με τον ορισμό, οι "ανάγκες" βρίσκονται μεταξύ ευκαιριών και προκλήσεων, ανάλογα με την ιδιαίτερη φύση και την κλίμακά τους. 

Συνήθως, οι επιχειρηματίες αντιμετωπίζουν τις ανάγκες ως ευκαιρίες, καθώς έχουν τη μοναδική δυνατότητα να αντιμετωπίσουν αυτόν τον ακάλυπτο τομέα ενδιαφέροντος με νέες εξελιγμένες, πιασάρικες, ελκυστικές και φιλικές προς το χρήστη λύσεις. Η αποκάλυψη των αναγκών απαιτεί σε βάθος ανάλυση αγοράς/τομέα/βιομηχανίας που είναι κοινά στοιχεία της εργαλειοθήκης του Μάρκετινγκ.

Σε γενικές γραμμές, οι επιχειρηματίες αναζητούν καθημερινά ανυπέρβλητες/ανικανοποίητες ανάγκες που μπορούν να καλύψουν με την προσφορά τους πριν (και καλύτερα) από οποιονδήποτε άλλο ανταγωνιστή στην αγορά.

Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα πολλών επιχειρήσεων και μεγάλων οργανισμών έγκειται στο γεγονός ότι ήταν οι "πρώτοι" σε έναν συγκεκριμένο τομέα, ενώ αναλαμβάνουν το ρίσκο να πειραματιστούν με το άγνωστο χωρίς να μπορούν να βασιστούν στα μαθήματα και τις καλές πρακτικές άλλων που εφαρμόστηκαν στο ίδιο δεδομένο πλαίσιο.
 

Ανάλυση του πλαισίου

Ανεξάρτητα από την προέλευση και τις "ρίζες" της επιχειρηματικής πρωτοβουλίας (ευκαιρίες, προκλήσεις, ανάγκες), η δημιουργία αξίας για τον οργανισμό και τους ανθρώπους που περιστρέφονται γύρω από αυτόν είναι πρώτα και κύρια θέμα υιοθέτησης μιας κουλτούρας που είναι ανοιχτή και πολύ ευαίσθητη και ανταποκρίνεται στις εσωτερικές αδυναμίες και τις εξωτερικές απειλές. 

Ο προσδιορισμός των δυνατών σημείων και των ευκαιριών είναι σχετικά εύκολος σε σύγκριση με τα δύο προηγούμενα, καθώς η ανάλυση των απειλών και των αδυναμιών φέρνει τους επιχειρηματίες αντιμέτωπους με τους φόβους και τις κοινές προκαταλήψεις τους, και οι οποίες μπαίνουν στον πειρασμό να παραμείνουν υποτιμημένες ή να αγνοηθούν εντελώς.

Οι αναλύσεις του επιδέξιου πλαισίου λαμβάνουν πλήρως υπόψη το μεσο-, μικρο- και μακρο-επίπεδο του πλαισίου, με μεγάλη έμφαση στις λεπτομέρειες καθώς και στη "μεγάλη εικόνα" που προκύπτει από τις συνέργειες και τις αλληλεπιδράσεις τους. 

ΔημιουργικότηταΕπιλέξτε για ανάγνωση  

Να είστε περίεργοι και ανοιχτοί

Το σημαντικό είναι να μη σταματήσετε να αμφισβητείτε. Η περιέργεια έχει τον δικό της λόγο ύπαρξης. Δεν μπορεί κανείς να μην αισθάνεται δέος όταν συλλογίζεται τα μυστήρια της αιωνιότητας, της ζωής, της θαυμαστής δομής της πραγματικότητας. Αρκεί να προσπαθεί κανείς να κατανοήσει μόνο ένα μικρό μέρος αυτού του μυστηρίου κάθε μέρα.

Αϊνστάιν Α. 

Οι επιχειρηματίες δεν θα μπορέσουν ποτέ να βρουν νέους τρόπους για να παράγουν αξία από τις ευκαιρίες, τις προκλήσεις και τις ανάγκες, αν δεν είναι πρόθυμοι να ανοιχτούν στο περιβάλλον που τους περιβάλλει. 

Αφιερώστε λίγο χρόνο για να εξοικειωθείτε με τις νέες "ποπ" τάσεις με τις οποίες οι άνθρωποι παθιάζονται, τι κινεί το ενδιαφέρον της κοινότητας αναφοράς σας, γενικότερα, τι συμβαίνει εκεί έξω...
 

 

Ανάπτυξη ιδέας

Το είδος μας έχει ηλικία περίπου 200.000 ετών. Είναι στο DNA μας να βρίσκουμε εναλλακτικές και καινοτόμες λύσεις για να προοδεύουμε και να εξελισσόμαστε ως έμβια όντα. 

Από την ανακάλυψη του τροχού μέχρι την κατάκτηση του διαστήματος, δεν σταματήσαμε ποτέ να αναπτύσσουμε νέες ιδέες για να διευρύνουμε τους ορίζοντες των δυνατοτήτων μας. 

Η επιχειρηματικότητα έχει να κάνει με τη δοκιμή, την πιλοτική εφαρμογή και την επικύρωση νέων ιδεών για τη δημιουργία αξίας, ώστε να διατηρηθεί η τεχνολογική και κοινωνική ανάπτυξη των κοινωνιών μας. Τελικά θα αποτύχουν στη διαδικασία αυτή, αλλά αντί για απειλή, η αποτυχία είναι η ευκαιρία να πάρουμε πίσω πολύτιμες ανατροφοδοτήσεις και βασικά διδάγματα που δημιουργούν δεξιότητες, τεχνογνωσία, αυτοπεποίθηση.

Δεν απέτυχα δύο χιλιάδες φορές να φτιάξω μια λάμπα- απλώς βρήκα δεκαεννέα-ενενενήντα εννέα τρόπους για το πώς δεν πρέπει να φτιάχνεται μια λάμπα.

Edison T.
 

Καθορισμός προβλημάτων

Λέγεται ότι γνωρίζοντας απλώς τη φύση του προβλήματος, βρίσκεστε ήδη στα μισά του δρόμου κοντά στη λύση του.

Οι επιχειρηματίες δεν μπορούν να βρουν καινοτόμες λύσεις σε άγνωστα προβλήματα, πρέπει να γνωρίζουν καλά "τι αντιμετωπίζουν" πριν προσεγγίσουν τα κατάλληλα αντίμετρα. Οποιαδήποτε παρανόηση του υποκείμενου φαινομένου μπορεί να οδηγήσει σε δαπανηρή σπατάλη χρόνου και πόρων. 

Εξαιρετικά σημαντική είναι και η προσέγγιση που εφαρμόζουν στην πράξη οι επιχειρηματίες για την αντιμετώπιση του "προβλήματος". Τα προβλήματα και οι προκλήσεις έχουν τη μορφή τρισδιάστατου πρίσματος, κάθε επιφάνεια έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες, οι οποίες αθροιστικά συμβάλλουν στην πολυπλοκότητα του φαινομένου. 

Η συστημική σκέψη είναι το αντίδοτο σε κάθε πιθανή λανθασμένη εκτίμηση που θα μπορούσε να οδηγήσει τους επιχειρηματίες να απομακρυνθούν από την πιο κατάλληλη και ολοκληρωμένη λύση.

 

Σχεδιαστική αξία

Τελευταία, η "σχεδιαστική σκέψη" φαίνεται να είναι μια πολύ επαναλαμβανόμενη λέξη μεταξύ ακαδημαϊκών και επαγγελματιών.

Στον πιο απλοποιημένο ορισμό της, η σχεδιαστική σκέψη αφορά γνωστικές, τεχνικές και στρατηγικές διαδικασίες/εργασίες που οδηγούν στο σχεδιασμό/μηχανική υποδομών, προϊόντων και υπηρεσιών. 

Η σχεδιαστική σκέψη μπορεί να εφαρμοστεί και στις "ιδέες που δημιουργούν αξίες". Το μοντέλο αναφοράς για τη σχεδιαστική σκέψη, από το οποίο πολλοί εμπνέονται, προτείνεται από το Design Thinking Lab του Πανεπιστημίου του Στάνφορντ (κοινώς αναφέρεται ως d.school)

Source: https://dschool.stanford.edu/

 

Να είστε καινοτόμοι

Στη βιβλιογραφία και στην πράξη, είναι πολύ συνηθισμένο να γίνεται λόγος για τέσσερα βασικά είδη καινοτομίας:

 1. ΑΥΞΗΤΙΚΗ: η πιο κοινή μορφή καινοτομίας που μπορεί κανείς να παρατηρήσει. Αποτελείται από ήδη γνωστές τεχνολογίες - που εφαρμόζονται σε ήδη γνωστή αγορά - αλλά επικαιροποιούνται με νέα χαρακτηριστικά και ιδιότητες.
 2. ΔΙΑΣΠΑΣΤΙΚΕΣ: οι τεχνολογίες διάσπασης δεν είναι τόσο συχνές όσο οι αυξητικές, αλλά εξακολουθούν να είναι πολύ συχνές. Αποτελείται από νέες τεχνολογίες που εφαρμόζονται σε ήδη γνωστές αγορές.
 3. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ: οι αρχιτεκτονικές τεχνολογίες είναι λίγο πιο περίπλοκες σε σύγκριση με τις αυξητικές και τις διασπαστικές, δεδομένου ότι η έννοια προϋποθέτει την εφαρμογή και την εκμετάλλευση υφιστάμενων τεχνολογιών σε νέες αγορές, ώστε να αξιοποιηθούν οι οικονομίες κλίμακας, πεδίου εφαρμογής και εμπειρίας.
 4. ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ: καινοτομία σύμφωνα με τον ορισμό. Νέες τεχνολογίες που εφαρμόζονται σε νέες αγορές.
   
ΌραμαΕπιλέξτε για ανάγνωση  

Φαντασία

Όπως είπαν κάποιοι, η φαντασία είναι πιο σημαντική από τη γνώση...

Υπάρχει αμέτρητος αριθμός τρόπων με τους οποίους η φαντασία εφαρμόζεται στην επιχειρηματικότητα και τη διοίκηση επιχειρήσεων. Η φαντασία αγκαλιάζει πολλές από τις ικανότητες και τα θέματα που περιλαμβάνονται στο EntreComp. 

Μεμονωμένα, η φαντασία μπορεί να ερμηνευτεί ως η δεξιότητα να: 

 • Να δημιουργεί μελλοντικά σενάρια που είναι επιθυμητά τόσο για τον οργανισμό όσο και για τις γύρω κοινότητες
 • Καθορισμός ενός στρατηγικού οράματος για τον οργανισμό και την αξία της προσφοράς του
 • Να προβλέπει τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις των δραστηριοτήτων και των διαδικασιών του
 • Να αξιολογεί και να συγκρίνει ταυτόχρονα δύο ή περισσότερα πιθανά σενάρια
 • Στρατηγική κατάρτιση σχεδίων για τη διαχείριση των κινδύνων και συνεκτικά αντίμετρα

 

Σκέψου στρατηγικά

 

Και πάλι, όπως και στο Imagination, η στρατηγική σκέψη μπορεί δυνητικά να εφαρμοστεί σε όλες τις δεξιότητες του EntreComp, καθώς είναι μία από τις πιο οριζόντιες και διαλειτουργικές δεξιότητες που μπορεί κανείς να αναπτύξει.

Ένα στρατηγικό όραμα σχεδιάζεται έτσι ώστε να προσφέρει αξίες για όλους, να δημιουργεί συναίνεση και αίσθημα συμμετοχής στον σκοπό και μια περιεκτική αντίληψη του περιβάλλοντος οικοσυστήματος.

Στρατηγική σκέψη σημαίνει να μπορείς να προσανατολίζεις τις δράσεις έτσι ώστε να συμβάλλεις προληπτικά στην ανάδειξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων. Με πιο απλά λόγια, μεταφράζεται στην ανάπτυξη ενός συνεκτικού σχεδίου εργασίας που είναι ικανό να παράγει τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

Από την οπτική γωνία της επιχείρησης, σημαίνει επίσης ότι δεν αφήνετε τίποτα στην τύχη: θέστε στόχους που είναι ρεαλιστικά εφικτοί, αλλά και προκλητικοί και παρακινητικοί, μετρήστε τις επιδόσεις σας, συγκρίνετε τα αποτελέσματά σας με ποιοτικά πρότυπα, εφαρμόστε τις κατάλληλες προσαρμογές (εάν χρειάζεται).

 

Οδηγός δράσης

Πρόκειται στην πραγματικότητα για τον καθορισμό των προϋποθέσεων για τη μετατροπή των σχεδίων και των οραμάτων σε συγκεκριμένες δράσεις. 

Σε αυτό το στάδιο, οι επιχειρηματίες επιστρέφουν στον πίνακα σχεδίασης και προωθούν αλλαγές, αναθεωρήσεις και αναθεωρήσεις σε όσα συζητήθηκαν προηγουμένως, με βάση τα αποτελέσματα και τα αποτελέσματα ενός συνεχούς κύκλου σχεδιαστικής σκέψης. Οι επιχειρηματίες αφιερώνουν χρόνο για να οριστικοποιήσουν τον οδικό χάρτη των επιδόσεών τους και ανοίγονται σε εποικοδομητικές ανατροφοδοτήσεις από εξωτερικές απόψεις. 

Όχι μόνο εντοπίζουν τυχόν αλλαγές που μπορεί να χρειάζονται, αλλά και εφαρμόζουν τους εαυτούς τους έτσι ώστε αυτές οι αλλαγές να υλοποιούνται στην πράξη, έχοντας ακόμα μια πολύ ξεκάθαρη εικόνα στο μυαλό τους για το πού κινούνται και γιατί.
 

Αποτίμηση των ιδεώνΕπιλέξτε για ανάγνωση  

Αναγνώριση της αξίας των ιδεών

Το στάδιο αυτό αντιπροσωπεύει το "σημείο πώλησης" της επιχειρηματικής ιδέας και την προσφορά της αξίας. 

Οι επιχειρηματίες μπορούν να μιλούν για την οργάνωσή τους έτσι ώστε να δημιουργούν στους άλλους ένα μεγάλο αίσθημα ενθουσιασμού. Αυτή η άσκηση της αφήγησης έχει στην πραγματικότητα κάποιες πολύ σημαντικές επιπτώσεις όταν, για παράδειγμα, οι επιχειρηματίες συναντούν αυτοπροσώπως σημαντικούς δημόσιους φορείς ή/και ιδιώτες επενδυτές.

Η αξία των ιδεών έγκειται στον τρόπο με τον οποίο αυτές οι ιδέες μπορούν να δημιουργήσουν αξία, για τον οργανισμό και για όλους τους εμπλεκόμενους (δηλαδή τους εργαζόμενους και την κοινωνία γενικότερα). 

Η κερδοφορία του οργανισμού δεν συγκρατεί την τελική του αξία: είναι το επιχειρηματικό μοντέλο που, διαμορφώνοντας και αξιοποιώντας την προσφορά του οργανισμού, συμβάλλει στην απόδοσή του, η οποία μετράται με όρους αποτελεσματικότητας των διαδικασιών, αποτελεσματικότητας των αποτελεσμάτων, κοινωνικών οφελών.

 

Μοιραστείτε και προστατέψτε τις ιδέες

Θεωρητικά μιλώντας, είναι δυνατόν να αναλύσουμε την αρμοδιότητα σε δύο κομμάτια, ένα για το "μοίρασμα" και ένα για την "προστασία": 

 1. Μοιραστείτε: δημόσιες σχέσεις, δικτύωση. Με άλλα λόγια, επικοινωνία των αξιών της μάρκας προς τα έξω. Ο πρώτος στόχος αντιπροσωπεύεται φυσικά από τους (δυνητικούς) πελάτες, αλλά οι επιχειρηματίες δεν ξεχνούν ποτέ τη σημασία που έχει να καθιερώσουν τη μάρκα τους - και την αξία της προσφοράς τους - σε σχετικούς τρίτους που μπορεί να έχουν πολύ σημαντικό αντίκτυπο στις επιδόσεις του οργανισμού, όπως οι δημόσιες αρχές, οι χρηματοπιστωτικοί διαμεσολαβητές, η κοινωνία των πολιτών στο σύνολό της, ομάδες συμφερόντων από τον τρίτο τομέα κ.λπ.
 2. Προστασία: οι επιχειρηματίες θα πρέπει να εξοικειωθούν τουλάχιστον με τα πολύ βασικά στοιχεία της κατοχύρωσης των πνευματικών δικαιωμάτων και τις πολλές μορφές αδειούχων που ισχύουν στην ιδιωτική αγορά.
Ηθική και βιώσιμη σκέψηΕπιλέξτε για ανάγνωση  

Ηθική συμπεριφορά

Η ηθική είναι ένα διάχυτο θέμα στη διοίκηση επιχειρήσεων. Δεν υπάρχει ούτε μία λειτουργία/διάσταση της επιχειρηματικότητας που να μπορεί να αποξενωθεί από τη δεοντολογία. Σε αυτό το πλαίσιο, η ηθική σκέψη μεταφράζεται σε δράση σύμφωνα με τις ηθικές αρχές, που τίθεται ακόμη και πριν από κάθε λογική που βασίζεται στο κέρδος.
 
Οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων με γνώμονα την ηθική θα υπερισχύουν πάντα έναντι οποιασδήποτε λογικής με γνώμονα τα έσοδα. Σήμερα, οι συζητήσεις με επίκεντρο την εταιρική κοινωνική ευθύνη είναι όσο ποτέ άλλοτε επίκαιρες, δεδομένου ότι οι κοινωνίες γίνονται όλο και πιο ευαίσθητες σε πολλά και διαφορετικά κοινωνικά ζητήματα: 

 • Ανισότητα των φύλων
 • Περιβάλλον
 • Δικαιώματα των ζώων
 • Ανισότητες στον πλούτο
 • κ.λπ.

 

Εκτίμηση των επιπτώσεων

Είναι πολύ συνηθισμένο στις μέρες μας οι οργανισμοί να υποβάλλουν ετησίως την κοινωνική τους έκθεση, σε συνδυασμό με τις "παραδοσιακές" ετήσιες οικονομικές και χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 

Η κοινωνική έκθεση υποβάλλεται σε εθελοντική βάση και αποτιμά τις προσπάθειες του οργανισμού όσον αφορά την κοινωνική ευθύνη και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Με το έγγραφο αυτό, οι επιχειρηματίες θέτουν στη διάθεση της κοινής γνώμης τη δέσμευσή τους να αντιμετωπίσουν και να παρέμβουν σε κοινωνικά ζητήματα που μπορεί να ενδιαφέρουν ιδιαίτερα τρίτους και δημόσιους φορείς. 

Με αυτόν τον τρόπο, ο οργανισμός αποδεικνύει τη συνοχή του με τις αξίες που προωθεί ενεργά. Από μια άλλη οπτική γωνία, ο κοινωνικός απολογισμός τεκμηριώνει την αξιοπιστία και την αξιοπιστία του οργανισμού στο κοινό και δημιουργεί μεγάλα θετικά αποτελέσματα για τη φήμη του.
 

Να είστε υπόλογοι

Αυτό σχετίζεται αυστηρά με την αξιολόγηση των επιπτώσεων, καθώς η λογοδοσία των επιχειρηματιών ενισχύει τα κανάλια άμεσης επικοινωνίας με τις ομάδες ενδιαφερομένων που μπορεί να ενδιαφέρονται για τη βιωσιμότητα και την κοινωνική ευθύνη του οργανισμού. 

Αυτό που ακολουθεί είναι η ενίσχυση μιας σχέσης εμπιστοσύνης που διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών και την αμοιβαία διαφάνεια, τη διμερή δέσμευση και την αξιοπιστία.

Οι επιχειρηματίες έχουν πλήρη επίγνωση των συνεπειών που προκύπτουν από τη διάκριση μεταξύ εξόδου, αποτελέσματος και αντίκτυπου, ενώ είναι σε θέση να διακρίνουν σε ποιο επίπεδο αναφέρονται οι δραστηριότητες και οι προκλήσεις τους.

Συνοψίζοντας

ΣυνοψίζονταςΕπιλέξτε για ανάγνωση  

Ασκήσεις Αυτοαξιολόγησης!Περιγραφή:

Αξιοποίηση, εκμετάλλευση και αναβάθμιση νέων ιδεών και ευκαιριών για τις επιχειρήσεις της ΑΠΚ


Λέξεις κλειδιά

EntreComp, Πολιτιστική κληρονομιά, Ιδέα, Ευκαιρίες, Δια βίου Μάθηση, Επιχειρηματικότητα, αίσθημα πρωτοβουλίας


Στόχοι:

• Αποκτήστε τεχνογνωσία με το πλαίσιο EntreComp
• Αποκτήστε νέες ιδέες για ευκαιρίες στην ΑΠΚ
• Ικανότητες για την αναζωπύρωση της καινοτομίας στην ΑΠΚ


Βιβλιογραφία

Βιβλιογραφία του EntreCom, με ειδική αναφορά στο EntreComp Into Action (https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC109128)© Copyrights 2020-2022

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Legal description – Creative Commons licensing: The materials published on the NICHE project website are classified as Open Educational Resources' (OER) and can be freely (without permission of their creators): downloaded, used, reused, copied, adapted, and shared by users, with information about the source of their origin.