#

Ανταλλαγή γνώσεων και μάθηση από ομοτίμους


|    Φόρμα ανατροφοδότησης    |       Αναπαραγωγή ηχητικού    |    Λήψη περιεχομένου: /
ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙΕπιλέξτε για ανάγνωση  

Προσδιορισμός νέων ιδεών και ευκαιριών ΑΠΚ στην περιοχή σας

Διενέργεια ελέγχου στην περιοχή σας για τον προσδιορισμό των διαθέσιμων δραστηριοτήτων πολιτισμού και πολιτιστικής κληρονομιάς και τον τρόπο ενσωμάτωσής τους στην ευρύτερη κοινότητα.

Δημιουργία δικτύων για την ανταλλαγή γνώσεων και παροχή καθοδήγησης και χώρου για μάθηση από ομοτίμους

Προσδιορισμός των βασικών ενδιαφερόμενων μερών στα δίκτυα , αλλά και δικτύωση με ομάδες που συμμετέχουν στις ίδιες ή παρόμοιες δραστηριότητες και διεύρυνση των εν λόγω δραστηριοτήτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο . Πώς μπορεί να αναπτυχθεί η μάθηση και η καθοδήγηση από ομοτίμους μέσω της δικτύωσης και των δικτύων

Ανάπτυξη ικανοτήτων και συμμετοχή της κοινότητας

Δημιουργία και συμμετοχή της τοπικής κοινότητας για την ενθάρρυνση περισσότερων ανθρώπων να συμμετάσχουν στις πολιτιστικές και πολιτιστικές δραστηριότητες της περιοχής και να βοηθήσουν στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων προς όφελος ολόκληρης της κοινότητας.

Προσδιορισμός νέων ιδεών και ευκαιριών ΑΠΚ μέσω κοινοτικού ελέγχου

ΠερίληψηΕπιλέξτε για ανάγνωση  

Στο τέλος αυτής της ενότητας θα είστε εφοδιασμένοι με τα εργαλεία για να κάνετε έναν έλεγχο της περιοχής σας για να βοηθήσετε στον εντοπισμό ιδεών και ευκαιριών ΑΠΚ.

Κοινοτικός ΈλεγχοςΕπιλέξτε για ανάγνωση  

Αυτή η ενότητα θα βοηθήσει τις κοινότητες να εντοπίσουν ευκαιρίες ΑΠΚ στην περιοχή τους.
Φέρνοντας τους ανθρώπους κοντά στην κοινότητα θα βοηθήσει να καρποφορήσουν αυτές οι ιδέες.
Αυτό μπορεί να γίνει με τη διενέργεια ελέγχου της τοπικής κοινότητας για τον προσδιορισμό της ιστορίας, του πολιτισμού, των φυσικών και δομημένων στοιχείων που μπορούν να αναπτυχθούν ως περιουσιακό στοιχείο ενδιαφέροντος για άλλους. 

Ο έλεγχος θα πρέπει να γίνεται συλλογικά ως ομάδα και, όπου είναι δυνατόν, να φέρνει και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς, όπως τοπικούς υπεύθυνους πολιτιστικής κληρονομιάς ή πολιτισμού ή τουρισμού, ιστορικούς κ.λ.π.

Ακολουθεί μια λίστα ελέγχου των πιθανών περιουσιακών στοιχείων που μπορεί να έχει μια κοινότητα που μπορούν να αξιοποιηθούν για το καλύτερο καλό της κοινότητας.
Έλεγχος
Απαριθμήστε τυχόν σημαντικές ιστορικές ή πολιτιστικές εκδηλώσεις που σχετίζονται με την περιοχή.
Απαριθμήστε τους ανθρώπους και τα περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με τον πολιτισμό στην περιοχή, όπως η μουσική, ο χορός, το δράμα, η ποίηση, η λογοτεχνία, η αφήγηση, η χειροτεχνία
Απαριθμήστε τυχόν φεστιβάλ, εκδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα αυτή τη στιγμή και αντικατοπτρίζουν ιστορικούς/πολιτιστικούς συλλόγους με την κοινότητα.
Απαριθμήστε αναγνωρίσημα άτομα που σχετίζονται με την περιοχή.
Ποια φυσικά περιουσιακά στοιχεία υπάρχουν στην περιοχή - αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν λίμνες, ποτάμια, δασικές εκτάσεις, δάση, τυρφώνες, υγροβιότοπους, βουνά, μονοπάτια πεζοπορίας, μονοπάτια ποδηλασίας.
Ποια κτίρια, μνημεία, ιστορικά σπίτια, κήποι στην περιοχή σας που έχουν δυναμική.
Οποιεσδήποτε παραδοσιακές πρακτικές που έλαβαν χώρα στην περιοχή.

  Πηγή: Cooke, S. (2018) “The Enterprising Community”

 

Εξετάστε επίσης τους εθνικούς καταλόγους απογραφής ΑΠΚ, προσεγγίστε και αλληλεπιδράστε με άλλους που μπορεί να έχουν παρόμοιες παραδόσεις.
Η ΑΠΚ για κάθε χώρα βρίσκεται στο https://ich.unesco.org/en/lists
Πώς μπορούν να εμπλακούν ή να βοηθήσουν οι τοπικές επιχειρήσεις και οι τοπικές κρατικές υπηρεσίες. Προσεγγίστε τις τοπικές επιχειρήσεις, ειδικά τυχόν μεγαλύτερους οργανισμούς που ενδέχεται να είναι σε θέση να χρηματοδοτούν μια εκδήλωση.
Προσεγγίστε τις τοπικές αντιπροσωπευτικές ομάδες ή τις κρατικές υπηρεσίες για να δείτε οποιαδήποτε διαθέσιμη δημόσια χρηματοδότηση.  
Δικτύωση και δημιουργία δικτύου. Μάθηση μέσω Ομοτίμων και Καθοδήγηση

περίληψηΕπιλέξτε για ανάγνωση  

Δίκτυα και Δημιουργία Δικτύου

Αυτή η ενότητα επικεντρώνεται στα οφέλη των δικτύων και της δικτύωσης και στους παράγοντες που πρέπει να λάβετε υπόψη κατά τη δημιουργία ενός δικτύου.  Παρέχει επίσης περιπτωσιολογική μελέτη δικτύου στον τομέα της ΑΠΚ. 

 

Ομότιμη Μάθηση και Καθοδήγηση

Αυτή η ενότητα εξετάζει τη μάθηση και την καθοδήγηση από ομοτίμους και πώς μπορεί να εφαρμοστεί στον τομέα της ΑΠΚ

ΔικτύωσηΕπιλέξτε για ανάγνωση  

Η δικτύωση είναι ένα σημαντικό στοιχείο των κοινοτικών υπηρεσιών. Η δικτύωση μπορεί να προκύψει μεταξύ των μελών μιας ενιαίας οργάνωσης ή κοινωνικής ομάδας, μεταξύ ατόμων από διαφορετικές κοινότητες και μεταξύ οργανισμών. Βοηθά στη σφυρηλάτηση συνδέσεων με ομάδες που αντιμετωπίζουν παρόμοια ζητήματα ή προβλήματα για να εργαστούν προς την κατεύθυνση λύσεων, μοιράζοντας εργαλεία πρόσβασης, πρακτική σοφία, συνεργατικές στρατηγικές. Βοηθά στη χάραξη ενός θεματολογίου με την ανταλλαγή πηγών και πληροφοριών και τη συμμετοχή σε συλλογική δράση με την κοινωνία. Είναι σημαντικό για τους οργανισμούς να πραγματοποιούν επαφές με άλλες ομάδες, οργανισμούς και άτομα που μπορούν να παρέχουν υποστήριξη και βοήθεια με άμεσους και έμμεσους τρόπους.

Τα δίκτυα αποτελούν σημαντικό μέρος της ανταλλαγής ιδεών και της ανάπτυξης τοπικών περιουσιακών στοιχείων.
Τα δίκτυα μπορούν να αποτελούνται από ομάδες με ίδιες ή παρόμοιες ιδέες, αλλά μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν εξωτερικούς ενδιαφερόμενους φορείς που μπορούν να παρέχουν συμβουλές ή καθοδήγηση όσον αφορά τη χρηματοδότηση, τη γνώση κ.λπ..
Υπάρχουν ορισμένα παραδείγματα για το πού υπάρχουν δίκτυα στον τομέα της ΑΠΚ.  Στην Ιρλανδία υπάρχει ένα δίκτυο για την Κατασκευή με Ξερολιθιά ( Dry Stone Construction), αλλά υπάρχει επίσης ένα δίκτυο για αυτό σε ευρωπαϊκό επίπεδο με συμμετέχοντες την Ελλάδα, την Ισπανία και την Ιταλία.

 

 
 

 

 
Δημιουργία ΔικτύουΕπιλέξτε για ανάγνωση  

Πριν δημιουργήσετε ένα δίκτυο, θα πρέπει να λάβετε υπόψη:

Προσδιορισμός πρόκλησης/ ευκαιρίας

Ποιος είναι ο λόγος που θέλετε να δημιουργήσετε ένα δίκτυο;

Ποιος είναι ο κύριος στόχος σας (ευαισθητοποίηση, ενίσχυση της τοπικής κοινωνίας, χωριό, περιοχή κ.λπ.);

Θα βελτίωνε πραγματικά η συνεργασία την κατάσταση;

Συμμετοχή σε ανάλυση των πλεονεκτημάτων και των αδυναμιών της κοινότητας/δραστηριότητας.

Πριν δημιουργήσετε ένα δίκτυο, θα πρέπει να λάβετε υπόψη:

Προσδιορισμός συνεργατών

Με ποιον θέλεις να συνεργαστείς;

Είναι άλλες κοινοτικές ομάδες / άτομα που εμπλέκονται σε παρόμοιες δραστηριότητες;

Είναι ντόπιοι ή άλλες τοπικές ομάδες που ασχολούνται με παρόμοιες δραστηριότητες σε άλλες τοποθεσίες - είτε στη χώρα τους είτε σε άλλη χώρα. 

Τι αξία θα αποφέρουν αυτά στο δίκτυο;

Πριν δημιουργήσετε ένα δίκτυο, θα πρέπει να λάβετε υπόψη:

Προσδιορισμός θέσης και πόρων
Θα έπρεπε να υπάρχει περιφερειακό όριο;

Χρειάζεται κάποια έδρα και αν ναι, πού;

Τι είδους πόροι απαιτούνται για την έναρξη και τη λειτουργία του δικτύου; Από πού θα μπορούσαν να προέλθουν πόροι;

Τι κόστος απαιτείται για την έναρξη και τη λειτουργία του δικτύου;

 

Ομότιμη Μάθηση και ΚαθοδήγησηΕπιλέξτε για ανάγνωση  

Τα δίκτυα και η δικτύωση δίνουν τη θέση τους στη μάθηση και την καθοδήγηση από ομοτίμους.
Η μάθηση από ομοτίμους αναφέρεται ουσιαστικά σε μαθητές που μαθαίνουν μεταξύ τους τόσο με τυπικούς όσο και με ανεπίσημους τρόπους ως συνάδελφοι χωρίς καμία σιωπηρή εξουσία σε οποιοδήποτε άτομο.
Ωστόσο, μπορεί να εφαρμοστεί σε δίκτυα όπου οι κοινοτικές ομάδες ή επιχειρηματίες βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια ανάπτυξης.
Επιτρέπει σε ομάδες στην αρχή ενός έργου να μάθουν από άλλους που έχουν την εμπειρία.
Αυτό μπορεί να γίνει με:
Ακρόαση σχετικά με την εμπειρία τους σε ομαδικές συναντήσεις ή συναντήσεις ένας προς έναν.
Πιο έμπειρες ομάδες που παρέχουν μια παρουσίαση για το έργο/τη δραστηριότητά τους.
Επίβλεψη του έργου/ δραστηριότητας για το πώς γίνεται ή εκτελείται και με αυτοπρόσωπη δοκιμή της δραστηριότητας.  Αυτό θα μπορούσε επίσης να γίνει εικονικά εάν δεν είναι δυνατή η αυτοπρόσωπη παρουσία.
Παρόμοια με τη μάθηση από ομοτίμους, αλλά:
Περισσότερη εστίαση στην επαφή ένας προς έναν.
Οι ομάδες / επιχειρηματίες ξεκινούν με πιο έμπειρους ανθρώπους στο δίκτυο. (Ο μέντορας μπορεί να χρειαστεί να συνδυαστεί με περισσότερες από μία ομαδικές/επιχειρηματικές πρωτοβουλίες, αν δεν υπάρχουν αρκετοί μέντορες).
Ο μέντορας θα πρέπει να παρέχει υποστήριξη και συμβουλές όσον αφορά:
Χρηματοδότηση και υποστήριξη με αίτηση – ποια έγγραφα χρειάζονται, χρονικό διάστημα για την υποβολή αίτησης κ.λπ..
Ποιες κυβερνητικές υπηρεσίες, κρατικές υπηρεσίες ή τοπικές υπηρεσίες είναι διαθέσιμες και τι υποστήριξη παρέχουν.  Ένας Μέντορας μπορεί να έχει στοιχεία επικοινωνίας του ατόμου με το οποίο συνεργάζεται σε αυτές τις υπηρεσίες που μπορούν να σας έρθουν σε άμεση επαφή.
Υποστήριξη και παροχή συμβουλών σε ομάδες/επιχειρηματίες μέσω τυχόν προκλήσεων ή προβλημάτων που αντιμετωπίζουν.
Ανάπτυξη ικανοτήτων και συμμετοχή της κοινότητας

ΔικτύωσηΕπιλέξτε για ανάγνωση  

Ανάπτυξη ικανοτήτων και συμμετοχή της κοινότητας

Στο τέλος αυτής της μονάδας θα πρέπει να είστε σε θέση να:

Κατανοήσετε καλύτερα τι είναι η ανάπτυξη ικανοτήτων και η συμμετοχή στην κοινότητα.
Κατανοήσετε την αξία της ένταξης και της συμμετοχής στην κοινότητα.
Κατανοήσετε καλύτερα τη διαδικασία ένταξης και συμμετοχής στην κοινότητα.
 
 
Ανάπτυξη ικανοτήτωνΕπιλέξτε για ανάγνωση  

Η ανάπτυξη ικανοτήτων μπορεί να οριστεί ως

“Μια συνεχής διαδικασία όπου τα μέλη μιας κοινότητας μοιράζονται δεξιότητες, ταλέντα, γνώσεις και εμπειρίες που ενισχύουν ή αναπτύσσουν τον εαυτό τους και την κοινότητα”.

Η ανάπτυξη ικανοτήτων είναι μια διαδικασία «βάσης» με την οποία οι κοινότητες μπορούν να αναπτύξουν δεξιότητες για:

 

Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την ανάπτυξη της ικανότητας μέσα σε μια κοινότητα.
Οι παράγοντες αυτοί θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την οικοδόμηση της ανάπτυξης ικανοτήτων σε μια κοινότητα.
Περιλαμβάνουν:
 
 
Συμμετοχή στην κοινότηταΕπιλέξτε για ανάγνωση  

Η συμμετοχή στην κοινότητα μπορεί να οριστεί ως
 
“τη διαδικασία συνεργασίας με και μέσω ομάδων ατόμων που συνδέονται με γεωγραφική εγγύτητα, ειδικό ενδιαφέρον ή παρόμοιες καταστάσεις για την αντιμετώπιση ζητημάτων που επηρεάζουν την ευημερία των εν λόγω ανθρώπων. Είναι ένα ισχυρό όχημα για την επίτευξη περιβαλλοντικών και συμπεριφορικών αλλαγών που θα βελτιώσουν την υγεία της κοινότητας και των μελών της”.
Η εμπλοκή είναι το κλειδί για τη συμμετοχή και επιτυγχάνεται όταν η κοινότητα είναι και αισθάνεται μέρος της συνολικής λήψης αποφάσεων.
Η κοινότητα ενημερώνεται, συνδέεται και αισθάνεται ότι έχει ένα ρόλο να διαδραματίσει.
Η διασφάλιση ότι οι περιθωριοποιημένες ομάδες έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν και να εμπλακούν αποτελεί βασικό στοιχείο της συμμετοχής της κοινότητας.
Η κοινοτική εμπλοκή μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του τομέα ΑΠΚ και η εξασφάλιση της ανάπτυξης μιας δραστηριότητας/δραστηριοτήτων ΑΠΚ ωφελούν την κοινότητα - οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά.
Πρέπει επίσης να διασφαλιστεί ότι η μοναδικότητα της δραστηριότητας σε αυτή την κοινότητα δεν χάνεται.
ασκηση αυτοαξιολογησης

ασκηση αυτοαξιολογησηςΕπιλέξτε για ανάγνωση  

Εργασία:

  • Πραγματοποιήστε έλεγχο στην περιοχή σας. Υπάρχουν ευκαιρίες ΑΠΚ στην κοινότητά σας που μπορούν να αναπτυχθούν;
  • Ποια είναι τα οφέλη της δικτύωσης και της συμμετοχής σε δίκτυο; Υπάρχουν άλλα οφέλη που μπορείτε να σκεφτείτε; 
  • Ποιοι παράγοντες πρέπει να λαμβάνονται υπόψη πριν από τη συμμετοχή ή τη δημιουργία δικτύου;
  • Πώς μπορεί η συνεργασία στις Κοινότητες να βοηθήσει στην ανάπτυξη της ΑΠΚ;

Ασκήσεις Αυτοαξιολόγησης!Περιγραφή:

• Εργαλεία για τη διενέργεια ελέγχου της περιοχής για τον εντοπισμό ιδεών και ευκαιριών ΑΠΚ.
• Μάθετε ποια είναι μερικά από τα οφέλη των δικτύων και της δικτύωσης
• Γνωρίστε τους παράγοντες που πρέπει να λάβετε υπόψη κατά τη δημιουργία ενός δικτύου.
• Τι είναι η μάθηση και η καθοδήγηση από ομοτίμους και πώς μπορεί να εφαρμοστεί στον τομέα της ΑΠΚ.
• Κατανοήστε καλύτερα τι είναι η ανάπτυξη ικανοτήτων και η συμμετοχή στην κοινότητα.
• Κατανοήστε την αξία της συμμετοχής και της εμπλοκής στην κοινότητα.
• Κατανοήστε καλύτερα τη διαδικασία εμπλοκής και συμμετοχής στην κοινότητα.


Λέξεις κλειδιά

Κοινοτικός έλεγχος, δικτύωση, δημιουργία δικτύου, ανταλλαγή γνώσεων, μάθηση από ομοτίμους, καθοδήγηση, ανάπτυξη ικανοτήτων, συμμετοχή στη


Στόχοι:

Στόχος αυτής της ενότητας είναι να ευαισθητοποιήσει περισσότερο τις κοινότητες σχετικά με τον τομέα ΑΠΚ, πώς μπορούν να συνεργαστούν καλύτερα με τον τομέα και να τις βοηθήσουν να εντοπίσουν νέες ιδέες και ευκαιρίες ΑΠΚ για το καλό της ευρύτερης κοινότητας. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της δικτύωσης, της μάθησης από ομοτίμους και της συμμετοχής στην κοινότητα.© Copyrights 2020-2022

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Legal description – Creative Commons licensing: The materials published on the NICHE project website are classified as Open Educational Resources' (OER) and can be freely (without permission of their creators): downloaded, used, reused, copied, adapted, and shared by users, with information about the source of their origin.