#

Interagera genom digital teknik: kommunikation och samarbete


|    Formulär för att ge feedback    |       Spela upp med ljud    |    Ladda ner: /
SYFTE OCH MÅL

SYFTE OCH MÅLKlicka för att läsa  

  • Bekanta dig med EU:s ramverk för digital kompetens: I den första utbildningsenheten kommer läsarna att få möjlighet att bekanta sig med DigComp-ramverket, den officiella EU-referensmodellen för utbildning i e-färdigheter.
  • Förstå det väsentliga med samverkan och samarbete i IT-miljöer: Samarbets- och samverkanspelarna i DigComps ramverk ger nyckelkompetenser för effektiv och verkningsfull samarbetsdynamik i digitala miljöer
  • Skaffa nya goda praktiker för teambuildning och engagemang av intressenter i virtuella sammanhang: I slutet av denna modul kan läsarna hitta väletablerade och solida goda rutiner för förtroendebaserad och pålitlig kommunikation med externa parter, intressenter och gruppmedlemmar.
Kort introduction till DigComp 2.1

DigComp 2.1: Vilka uttnyttjandemöjligheter?Klicka för att läsa  

Följande innehåll fokuserar på att interagera genom digital teknik, ett utbildningsområde och kompetenser som framkom som särskilt kritiska från analysen av kompetensgap och behovsbedömningen som genomfördes av partner under den första implementeringscykeln av NICHE.

World Wide Web svämmar över av material om hur man kan bli mer skicklig med digital teknik från ett fjärrkommunikations- och samarbetsperspektiv. Men i samband med denna utbildningsmodul kommer vår primära referenskälla att representeras av den senaste versionen av Digital Competence Framework for Citizens som publicerades av EU-kommissionens gemensamma forskningscenter 2016.

Mer specifikt kommer vi att titta på kompetensområde nr 2 Kommunikation och Samverkan, som Interagera genom digitala teknologier formellt hör till.

Det officiella EU-ramverket för träning och utbildning gällande digitala färdigheterKlicka för att läsa  

Det första DigComp-ramverket kom ut 2013. Den senaste versionen är DigComp 2.1 men den kommer snart att ersättas av DigComp 2.2 (tillgänglig senare under 2022).

DigComp 2.1 inkluderar 21 digitala kompetenser fördelade på 5 kompetens (”utbildnings”) områden.

För varje specifik kompetens finns det en 8-nivåers kompetensmodell som användare/lärare kan använda för att följa och övervaka framsteg i att skaffa sig bättre kunskap inom de givna kompetenserna.

Den utökade bibliografin för DigCompKlicka för att läsa  

Hittills, mellan den officiella publiceringen av DigComp 2.1 och releasen av version 2.2, har Europeiska kommissionen utökat DigComp-bibliografin med tre möjliga åtgärder:

cover cover
Pelare för samarbete och kommunikation

Med fokus på DigComps träningsområde nr.2 Klicka för att läsa  

I enhet 1 introducerade vi läsarna till bakgrunden och den allmänna översikten av DigComp-ramverket för att bättre introducera dem till innehållet som kommer härnäst.

Pelaren Kommunikation och samarbete är ytterligare uppdelad i följande kompetenser:   

 

2. Kommunikation och samarbete 

2.1 Interagera med digital teknik

2.2 Dela genom digital teknik

2.3 Engagera sig i medborgarskap genom digital teknik

2.4 Samarbete genom digital teknik

2.5 Netikett

2.6 Hantera digital identitet

 

Källa: DigComp 2.1, page 11

 

Med fokus på DigComps kompetens 2.1Klicka för att läsa  

Som vi kan se är alla sex kompetenser som listas under det andra kompetensområdet nära relaterade till varandra:

Att dela, engagera och samarbeta skulle inte vara möjligt utan att först interagera genom digital teknik
Netiquette hjälper dig att hantera (och etablera) din digitala identitet
Etc.

Med andra ord, bland dessa kompetenser finns det inte en "strikt" hierarkisk ordning utan snarare en ömsesidig kontamineringseffekt, där man genom att stärka sin kompetens inom en av dem, stärker sin kunskap inom alla de andra.

På tal om kompetens så har DigComp 2.1 kommit med en mycket tydlig progressionsmodell som hjälper användare att få större medvetenhet om sin erfarenhet och sitt kunnande.

Samarbete genom digital teknikKlicka för att läsa  
Bra metoder för att interagera med digital teknik

Resurser och ytterligare rekommendationer för att interagera med digital teknik  Klicka för att läsa  

Först och främst är det viktigt att förstå och vara helt medveten om vem din organisation interagerar med och varför...

En databaserad interaktion innebär kompetens att avkoda digital data och information för att vara bättre rustad att navigera i det digitala ekosystemet och orientera organisationens strategiska långsiktiga vision därefter.

De mest kritiska affärsfunktionerna är nu helt datadrivna: ekonomi, försäljning och reklam förlitar sig på webbaserat utbyte av kommunikation, input och insikter, såväl som många andra parametrar för att bedöma, övervaka och utvärdera organisationens resultat och hur dess värde uppfattas bland (potentiella) kunder.

 

Till exempel inom varumärkesbyggande:

karta över onlineinteraktionen med externa mottagare Klicka för att läsa  

 

 

Angående mål...

…vi hänvisar till den allmänna kohorten av sociala och ekonomiska aktörer som identifierats som intressegrupper som:

Kan påverkas av affärsverksamheten
kan ha en inverkan på och/eller ett intresse för affärsverksamheten

 

Angående mål…ett övervakningsverktyg

 

Håll reda på och dokumentera de framsteg du gör i kommunikation och engagemang för varje identifierad intressentkategori: vad är deras nuvarande (C) nivå av engagemang jämfört med önskad (D) status?

 

Angående kunderna... 

 

 

Angående kunderna… bra verktyg

Livsstil, mat eller hem  Facebook, Pinterest och Instagram
IT, företag eller industri    LinkedIn och Twitter
Publicera videos YouTube, Facebook, Instagram
Publicera en undersökning 
Facebook, Twitter och Instagram
Bilder Instagram och Pinterest
Studier eller yttranden Facebook och LinkedIn
Bilder och citat  Facebook och Instagram
Infografik Pinterest
Fotocollage Pinterest
 
Interagera och kommunicera genom digital teknikKlicka för att läsa  

Intern kommunikation

 

Extern kommunikation

 

Sociala medier

Internet

Massmedia

 

Evenemang, konferenser och seminarier

Specialicerade media (tryck)

 

Utbildning

Direktutskick och riktad kommunikation (nyhetsbrev)

 

Rapporter 

 

email + möten + telcom.

 

Personliga email + individuella möten + informell telcom

Vad dålig interaktion leder till... Klicka för att läsa  

Dålig teamkommunikation

 Dålig kommunikation med intressenter

Missförstånd kring projektets syfte och mål

 

Brist på eller begränsat inköp och engagemang för projektet
Missade deadlines och konflikter mellan teammedlemmar

 

Missförstånd kring intressenternas förväntningar på vad som anses vara projektframgång

 

Enskilda teammedlemmar rör sig i olika riktningar

 

Konflikter mellan projektgruppen och intressenter, eller mellan intressentgrupper

 

Minskad produktivitet i projektet vilket leder till ökade tidslinjer och överskridande av budget

 

Misslyckade processer
Brist på engagemang från projektteammedlemmarnas sida för att utföra projektets arbete

 

Intressenter som aktivt arbetar mot att projektet genomförs
Att planera för online-interaktion: sista rekommendationerna om netikettKlicka för att läsa  

1. Att skriva och ta emot e-post har blivit en av de mest återkommande aktiviteterna i vårt dagliga liv. Glöm inte att följa några specifika affärs(n)etikettregler som gör dig effektiv och tydlig. 
2. Definiera ett tydligt ämne: se till att ämnesraden är enkel, specifik men catchy.
3. Börja din e-post med hälsningar
4. Att skriva och ta emot e-post har blivit en av de mest återkommande aktiviteterna i vårt dagliga liv. Glöm inte att följa några specifika affärs(n)etikettregler som låter dig vara effektiv och tydlig. 
5. Definiera ett tydligt ämne: se till att ämnesraden är enkel, specifik men catchy
6. Börja din e-post med hälsningar
7. Var tydlig och exakt: spara andras tid! Vi spenderar 13 timmar i veckan eller 28 % av arbetsveckan på att hantera e-post (McKinsey)
8. Informell vs. formell: välj din kommunikationsstil utifrån din mottagare
9. Använd (om nödvändigt) bilagor, var tydlig med att förklara vad de innehåller och filformatet
10. Undvik inte att kommunicera dåliga nyheter: försök att föreslå lösningar efter en tydlig förklaring av problemet
11. Skriv en avslutning till din e-post: välj den mest lämpliga frasen innan du skriver ditt namn
12. Innan du skickar läs din e-post igen: de flesta vanliga misstag eller stavfel kan undvikas genom en noggrann omläsning med ett öga för detaljer
 

ett dåligt email...